دوره و شماره: دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 135-243 
7. ضرورت‌ها و الزامات بازنگری راهبردهای حفاظت از تنوع زیستی ایران

صفحه 195-206

اصغر محمدی فاضل؛ نعمت اله خراسانی؛ مجید عباسپور؛ سید محمد باقر حجتی


10. بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو

صفحه 233-243

آمنه نیکبختی؛ سید حامد میرکریمی؛ مژگان میرزایی