کاربرد رگرسیون منطقی در شناسایی عوامل اقلیمی مؤثر بر پراکنش جغرافیایی جنگل‏های مانگرو (مطالعه نمونه: استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط‌زیست، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در سال‏های اخیر جنگل‏های مانگرو با ارزش بالای اقتصادی و محیط‏زیستی به‌دلیل فعالیت‏های انسانی در معرض آسیب قرار گرفته‏اند. حفاظت بیرونی یک روش مؤثر در راستای حفاظت این جنگل‌ها محسوب می‏شود که لازمة انجام آن، شناخت شرایط زیستگاهی حاکم بر این اجتماعات است. این مطالعه با هدف بررسی نقش عوامل اقلیمی بر پراکنش جنگل‌های مانگرو و مدل‌سازی از مناطق مستعد توسعة این جنگل‌ها با استفاده از روش رگرسیون منطقی در سواحل استان هرمزگان انجام شد. متغیرهای اقلیمی مؤثر در قالب نوسان دمای سالانه، متوسط دمای سالانه، حداقل مطلق دما، متوسط دمای سردترین ماه سال، متوسط بارش سالانه، حداقل بارش سالانه و نوع اقلیم انتخاب شدند. صحت مدل با روشROC و Pseudo-R2 به‌ترتیب 75/0و 24/0 برآورد شد که تأیید‌کنندة میزان بالای صحت مدل است. با بهره‏گیری از نقشة حاصل از اجرای مدل، متوسط دما و نوسان دمای سالانه توانایی پیش‌بینی حضور گونة Avicennia marina را تا 85‌ دارند که تأییدی بر اهمیت این دو متغیر بر گسترة جغرافیایی این اجتماعات است. از آنجا که احتمال حضور A. marinaبر مبنای پارامترهای اقلیمی در هیچ منطقه‌ای صفر برآورد نشد، بنابراین، می‌توان احتمال داد نبود اجتماعات A. marina در بخش‏هایی از پهنة ساحلی به‌دلیل نامناسب‌بودن سایر پارامترهای محیط‏زیستی است. در 67درصد از عرصة ساحلی احتمال حضور A. marina بالا ارزیابی شد. در این مناطق مساعد روی دامنة نوسان دما سالانه بین 25 تا 5/26 و دامنة متوسط دمای سالانه بین7/26 تا 6/27 درجة سانتی‌گراد برآورد شد. نوسان دما سالانه به‌منزلة مهم‌ترین پارامتر اقلیمی مؤثر بر حضور اجتماعات A. marina در این مطالعه شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Logistic Regression in Identification Climatology Factors Influencing the Distribution of Hormozgan Province Avicennia Marina Forests

نویسندگان [English]

  • Hasti Petrosian 1
  • Sohrab Ashrafi 2
  • Afshin Danekar 3
  • Jahangir Feghhi 4
1 MSc., Environmental Science, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, mangrove forests with the high economical and environmental value are threatened with extinction by human activities. Ex-Situ conservation is an appropriate method to conservation this forest. This study was conducted with the purpose of studying the role of climatology factors as one of the most important environmental parameters in dispersion of mangrove forests of Hormozgan province and using logistic regression to modeling the prone areas for extending Avicennia marina. Temperature fluctuations, the average annual temperature, the absolute minimum temperature, average temperature of the coldest month of the year, the average annual rainfall, the minimum rainfall and the type of climate were considered as independent variables. Using Roc and Pseudo-R2, the accuracy of the model were estimated 0.75 and 0.24 respectively. Using the map resulting from modeling, the temperature fluctuations and the average annual temperature can anticipate the presence of A. marina up to 0.85% which shows the importance of two climatology factors for the presence of this forest. the probability of A. marina presence based on the climatology parameters wasn’t estimated to be zero so lack of presence of A marina in part of the coastal zone is due to inappropriate other environmental parameters. In 67% of coastal line the probability of presence of A. marina was estimated very high. In this areas temperature fluctuation was between 5 to 26.5 and the average annual temperature was between 26.7 to 27.6. Temperature fluctuation was recognized as the most important climatology parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicennia marina
  • climatology factors
  • ex-situ conservation
  • Logistic regression