ارزیابی آثار آلودگی نفتی خلیج‏فارس بر فعالیت 3 نوع بایومارکر آنزیمی در آبشش ماهیان گل‏خورک Periophthalmus waltoni (مطالعة منطقة بوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بوم‏ شناسی آبزیان. گروه شیلات. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران. کرج. ایران.

2 دانشیار گروه شیلات. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران. کرج. ایران.

3 استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی. گروه سم‏شناسی و داروشناسی دانشکدة داروسازی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. تهران. ایران

چکیده

میزان قابل ملاحظه‏ای از آلاینده‏های مختلف به‏خصوص نفت خام در خلیج‏فارس و نواحی شمالی آن موجود است. بنابراین، پایش زیستی آثار این آلوده‏کننده‏ها بر زیستمندان این منطقه اهمیت بسیاری دارد. در این مطالعه فعالیت بایومارکرهای آنزیمی شامل اتوکسی رزوروفین ٲ دی اتیلاز (EROD)، گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) و کاتالاز (CAT) در سطح بیوشیمیایی و در آبشش ماهی گل‏خورک Periophthalmus waltoni در کرانة خلیج‏فارس و در 3 ایستگاه خور سلطانی، جزیرة شیف و بندر عامری (‏به‏ترتیب با میزان بالا، متوسط و کم آلاینده) در ماه‏های فروردین و اردیبهشت با استفاده از روش‏های طیف‏سنجی نوری و فلئورسانس اندازه‏گیری شدند. بایومارکرهای انتخابی به‏طور معناداری در سطح آماری 05/0>P در نمونه‏های منطقة خور سلطانی سطح بالاتری از فعالیت آنزیمی را نشان دادند. ارزیابی این آثار اولیة بیولوژیک (در سطح بیوشیمیایی) نشان‏دهندة توان بالقوه در استفاده از P. waltoni به‏عنوان گونة اندیکاتور زیستی در چنین اکوسیستم‏هایی بوده است به علاوه نتایج حاصل، همسو با مطالعات مشابه استفاده از این بایومارکرها را در ارزیابی سلامت مناطق ساحلی تأیید و تصدیق می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Effects of Oil Pollution of the Persian Gulf on Activities of 3 Different Enzymatic Biomarkers in Gill of Mudskipper Periophthalmus waltoni (Bushehr Coastal Area)

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Shirani 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Hamid Farahmand 2
  • Mohammad Abdollahi 3
1 MSc., Department of Fishery, University of Tehran, Karaj. Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj. Iran
3 Professor, Department of Toxicology & Pharmacology, Faculty of Pharmacy, and Pharmaceutical Sciences research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considerable amounts of different pollutants, especially crude oils, are present in the Persian Gulf and its northern region, so biomonitoring the effect of these pollutants on its biota is necessary. Ethoxyresorufin O-deethylase (EROD), gluthathione S-transferase (GST) and catalase (CAT) activity were measured from biochemical level in the gills of mudskipper Periophthalmus waltoni collected from Soltani Inlet, Shif Island and Ameri Port from Bushehr coastal area (with high, medium and low amounts of pollution) in April and May 2011, using spectrophoto/ fluorometric assay. Selected biomarkers induced significantly (P<0.05) in Soltani Inlet’s samples. This first biological effect assessment reveals that mudskipper P. waltoni is a potentially suitable target species to be used as a bioindicator in such ecosystems and this study provides further support for the use of biomarkers in assessing the health of coastal areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomarker
  • Crude Oil
  • EROD
  • GST
  • mudskipper
  • Persian Gulf