بررسی امکان استفاده از صدف صخره‏ای‌Saccostrea cucullata به‌عنوان شاخص زیستی فلز کادمیوم در مناطق ساحلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار‌ گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد‌ گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه یکی از مشکلات جهانی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، آلودگی اکوسیستم‏های آبی به فلزات سنگین است. در پژوهش‌های گوناگونی، نرم‌تنان به‌ویژه دوکفه‏ای‏ها به‌عنوان نشانگرهای آلودگی فلزات استفاده شده‌اند. در این پژوهش، غلظت کادمیوم در بافت نرم صدف خوراکی صخره‏ای (Saccostrea cucullata) در دو ایستگاه ساحلی در طول سواحل بندر لافت واقع در جزیرة قشم با دستگاه جذب اتمی اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت کادمیوم در بافت نرم صدف در دو منطقه از بندر لافت به‌ترتیب 0/2 و 9/7 میکروگرم بر گرم وزن خشک است. همچنین مقایسة یافته‏ها با استاندارد EPA نشان داد که غلظت کادمیوم در بافت نرم صدف در منطقة اول بیشتر از استاندارد و در منطقة دوم واقع در منطقة حفاظت‌شدة حرا کمتر از استاندارد بوده است. فاکتور تجمع زیستی محاسباتی برای صدف‏ها در دو منطقه بالاتر از 1 به ‌دست آمد که نشان‌دهندة تجمع کادمیوم در صدف است. با توجه به وجود توانایی جذب و انباشت کادمیوم در این صدف و نیز مقایسة ویژگی‏های این صدف با ویژگی‏هایی که برای انتخاب یک شاخص زیستی بیان شده است، می‏توان بافت نرم صدف S. cucullata را به‌عنوان شاخص زیستی مناسب برای بررسی آلودگی کادمیوم در محیط آبی پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the Potential use of Saccostrea cucullata as Cd Bioindicator in Coastal Areas

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Hamidian 1
  • Somayye Sadat Alavian Petroody 2

1 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 M.Sc. Student, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Heavy metal pollution in aquatic ecosystems has become one of the global issues. Mollusks such as clams can be used as bioindicators and biomonitors of heavy metal pollution in these ecosystems. In fact, mussels and oysters have been widely used for this purpose. In this study, the concentrations of cadmium were measured in soft tissues of rock oysters )Saccostrea cucullata( collected from two coastal areas along the coast of Laft port. The concentrations were measured using a Perkin Elmer flame AAS after drying, ashing and acid digestion. The mean concentrations of cadmium in oyster tissues were 7.9 and 2.0 µg/g dry weight for these two areas. Considering the qualifications of bioindicator species, bioaccumulation factors )more than one for both areas(, and a comparison of the results with the EPA standard, it was suggested that S. cucullata can be applied as a biological indicator of heavy metals in the aquatic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bioaccumulation factor
  • Bioindicator
  • Cd
  • Laft port
  • rock oyster