دوره و شماره: دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-125 
رابطۀ بین فراوانی قارچ‌های ماکروسکوپی چوب‌زی درختان بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) و ممرز (Carpinus betulus L.) با عوامل فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر)

صفحه 1-12

10.22059/jne.2013.35399

حامد آقاجانی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمدرضا آصف؛ انوشیروان شیروانی


معرفی مجدد گور ایرانی ((Equus hemionus onager به طبیعت: مطالعۀ موردی منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند بهادران در استان یزد

صفحه 13-22

10.22059/jne.2013.35400

حسن اکبری؛ محمد صادق فرهادی نیا؛ اعظم حبیبی‌پور؛ علی شاکر


تجزیه و تحلیل اثرات زیست‌محیطی کشتارگاه نمونۀ تهران به روش تلفیقی چک‌لیست سنجشی هم‌طرازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی

صفحه 23-36

10.22059/jne.2013.35401

سیدعلی جوزی؛ مریم فیروزه ای


رسته‌بندی گروه‌های مختلف گیاهی با توجه به متغیرهای محیطی در مانداب‌های شیب‌های شمالی و شرقی سبلان

صفحه 37-48

10.22059/jne.2013.35402

جابر شریفی؛ عادل جلیلی؛ شاکر قاسم اف؛ علیرضا نقی نژاد؛ علی اکبر ایمانی


تبیین ارزش گردشگری محیط‌زیست طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بنادک‌سادات یزد)

صفحه 49-59

10.22059/jne.2013.35403

احمد فتاحی؛ علی فتح‌زاده


کاربرد روش TOPSIS در شناسایی مناطق طبیعی حفاظتی با ارزش معنوی در شهرستان نیشابور

صفحه 61-76

10.22059/jne.2013.35404

مریم کبیری هندی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ نعمت اله خراسانی


پالایش منابع خاکی آلوده به آرسنیک با روش شست‌وشوی خاک

صفحه 77-85

10.22059/jne.2013.35405

سعید گیتی‌پور؛ ادریس مددیان؛ سیاوش صدیقیان؛ امیراسد کوشکی


ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ لیقوان‌چای براساس شاخص‌های زیستی

صفحه 87-100

10.22059/jne.2013.35406

نادر حبیب زاده؛ محمد باباپور؛ امیرحسین حمیدیان


بررسی تغییرات زمانی غلظت PM10 و تأثیر پارامترهای هواشناسی بر آن طی سال های 1389-1384

صفحه 101-111

10.22059/jne.2013.35407

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی خراسانی؛ سادات فیض¬نیا؛ محمود کرمی


بررسی الگوی پراکنش مکانی درختان و ساختار در راشستان‌های طبیعی شمال ایران (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

صفحه 113-125

10.22059/jne.2013.35408

زهرا نوری؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر