بررسی تغییرات زمانی غلظت PM10 و تأثیر پارامترهای هواشناسی بر آن طی سال های 1389-1384

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی _ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکدۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

ی
پدیدۀ گرد و خاک و تولید ذرات معلق (PM10) یکی از پدید‌ه‌های جوی مناطق خشک و نیمه‌خشک و یا مناطق هم‌جوار با این گونه نواحی است که مخاطرات زیست‌محیطی زیادی به همراه دارد. هدف این تحقیق بررسی تغییرات غلظت زمانی PM10 طی سال‌های 1384- 1389 و بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی بر غلظت آن است. اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه طی دورۀ آماری 1384- 1389 و نمونه‌های غلظت PM10 از ایستگاه کنترل کیفی هوا در کرمانشاه به‌صورت هم‌زمان جمع‌آوری شدند و سپس به منظور تحلیل داد‌ه‌ها از نرم‌افزار EXCEL و SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی تغییرات زمانی غلظت PM10نشان می‌دهد ماه تیر حداکثر غلظت و ماه دی حداقل مقدار را به خود اختصاص داده است. درنهایت، بررسی تغییرات سالانۀ PM10 حاکی از آن است که بیشترین غلظت PM10 متعلق به سال 1388 بوده است. هم‌چنین، نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که متغیرهای رطوبت نسبی، بارندگی و درصد باد آرام با PM10 رابطۀ معکوس و متغیرهای دما، درصد باد غالب و سرعت باد غالب با آن رابطۀ مستقیم دارند. بنابراین، می‌توان گفت که پارامترهای هواشناسی، غلظت PM10 را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Temporal Variations of PM10 Concentration and Influence of Meteorological Parameters on it During 2005-2010

نویسندگان [English]

  • Zeynab Nazari 1
  • Nematollah Khorasani 2
  • Sadat Feiznia 2
  • Mahmoud Karami 2
1 M.Sc. of Sciences of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources,University of Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

One of atmospheric phenomena of dry and semi-dry areas and areas adjacent to these areas is the phenomenon of dust and production of particulate matter (PM10) that have a lot of environmental hazards. In this research, the purpose is investigation of temporal variations of PM10 concentration during 2005-2010 and influence of meteorological parameters on it. Meteorology information have obtained from April 2005 to August 2010 at synoptic station in Kermanshah and also, PM10 samples were collected from April 2005 to August 2010 at Air Quality Monitoring Station in Kermanshah. Then, data have analyzed using EXCEL and SPSS software. The results of monthly variations of PM10 concentration show that july and january months have minimum and maximum PM10 concentration, respectively. Highest PM10 concentration have been related to April 2009 to April 2010. Also, the results indicate that the relationship of relative humidity, precipitation and percentage of calm wind with PM10 concentration are inverse and the relationship of temperature, percentage of prevailing wind and velocity of prevailing wind with PM10 concentration are direct. Therefore, It can been concluded that meteorological parameters have effected PM10 concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust
  • PM10
  • Meteorological Parameters and Kermanshah