دوره و شماره: دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 233-339 
برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم سد طالقان و تمایز ارزش مصرفی و غیرمصرفی با استفاده از رهیافت سلسله‌مراتبی

صفحه 233-243

10.22059/jne.2013.36320

منا آقابیگی؛ محمد کاوسی کلاشمی


تعیین آسیب‌پذیری اکولوژیکی بخش پاتم جنگل خیرود با استفاده از روش عینی آسیب‌پذیری

صفحه 245-254

10.22059/jne.2013.36321

مریم اقنوم؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ بهمن جباریان امیری


مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت (کلینوپتیلولیت( در حذف آمونیاک از پساب سیستم حمل بچه‌ماهی زندۀ قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 255-260

10.22059/jne.2013.36322

هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ محمد هرسیج؛ امیرحسین حمیدیان


ارزیابی مخاطرات تصفیه خانه زرگنده تهران ، بااستفاده از روش تلفیقی PHA و JSA

صفحه 261-274

10.22059/jne.2013.36323

سیدعلی جوزی؛ الهام فرنقی


بررسی گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به کادمیوم و کروم و تجمع زیستی آنها در گیاه اسفناج

صفحه 275-284

10.22059/jne.2013.36325

شیرین جهانبخشی؛ محمدرضا رضایی؛ محمدحسن سیاری‌زهان


پهنه‌بندی گردشگری متکی به طبیعت مبتنی بر معیارهای محیط‌زیستی: مطالعۀ موردی شهرستان خاتم، استان یزد

صفحه 285-300

10.22059/jne.2013.36326

سمیه حدادی نیا؛ افشین دانه کار؛ کورش عشقی؛ علی اصغر درویش صفت؛ محمد کابلی


بررسی و مقایسۀ مقدار فلز سنگین جیوه (Hg) و جذب هفتگی آن توسط بدن در برخی برنج‌های وارداتی و ایرانی

صفحه 301-309

10.22059/jne.2013.36328

امیرحسین حمیدیان؛ نعمت الله خراسانی؛ حسن پرویزی مساعد؛ مهرداد چراغی؛ علیرضا محمدی


بررسی مشخصات ظهورشناسی دارمازو در خارج از منطقۀ زاگرسی جهت معرفی و ایجاد تنوع در فضای سبز شهری

صفحه 311-318

10.22059/jne.2013.36329

عاطفه شهبازی؛ سید حمید متین خواه؛ مریم رهنمون فر


نقش مادۀ آلی در کارایی گیاه‌پالایی نهال‌های سپیدار در خاک آلوده به فلز کروم (VI)

صفحه 319-328

10.22059/jne.2013.36330

سید مهدی علی زاده


به‌کارگیری منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی در فرایند پذیرش مدیریت جامع پسماند روستایی

صفحه 329-339

10.22059/jne.2013.36331

مهدیه السادات میرترابی؛ فاطمه شفیعی؛ احمد رضوانفر


چکیده لاتین

صفحه 1-10

10.22059/jne.2013.36500