تبیین ارزش گردشگری محیط‌زیست طبیعی در مناطق بیابانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بنادک‌سادات یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

چکیده

یکی از کارکردهایی که به افزایش ارزش اقتصادی منابع طبیعی منجر می‌شود، کارکرد گردشگری طبیعت است. مناطق بیابانی پتانسیل زیادی برای جذب گردشگران دارند و از این جهت ارزش‌های غیربازاری ایجاد خواهند کرد. بازاری کردن این ارزش‌ها به افزایش ارزش اقتصادی مناطق بیابانی منجر می‌شود. یکی از مهم‌ترین مناطق محیط‌‌زیست طبیعی واقع در استان یزد منطقۀ بنادک‌سادات است که با قرارگیری در کنار دامنۀ کوهستان، رودخانه‌های فصلی و مناطق متعدد گردشگری از جمله غار چله‌خانه، به‌علت جاذبۀ تفریحی آن، موجب جذب گردشگر شده است. بر این اساس مطالعۀ حاضر به کمک روش ارزش‌گذاری مشروط و با استفاده از بستۀ نرم‌افزاری شازم به بررسی ارزش محیط‌زیست طبیعی در مناطق بیابانی با رویکرد گردشگری در سال 1389 می‌پردازد. به همین منظور تعداد 263 پرسش‌نامه به روش میشل و کارسون از بین گردشگران این منطقه تکمیل شد. نتایج نشان داد که گردشگران برای بازدید از منطقه معادل6760 ریال تمایل پرداختی دارند و ارزش این منطقه با رویکرد گردشگری سالانه 1/1 میلیارد ریال است. کسب درآمدهای گردشگری و سرمایه‌گذاری سالانه، حداقل تا سقف رقم به‌دست‌آمده، در منطقه جهت افزایش تمایلات گردشگران به بازدید ارزش این منطقه را بیش از پیش مشخص خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism Value of Natural Environment in Desert Areas Case Study: Banadaksadat area of Yazd

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fatahi
  • Ali Fathzadeh

Assistant Professor, University of Ardakan, Yazd, Iran

چکیده [English]

Economic value of natural resources is increased via tourism resources function. Natural environment in the desert area has great potential for attracting tourists and in this respect it has a nonmarketable value. Making these values marketable may lead to rise up the economic value of natural environment in the desert area. One of the most important natural environments in the desert areas of the Yazd province is Bnadak-Sadat. This area  is located on the mountain slope with seasonal rivers as well as areas such as the Chelle cave, attracting many tourists in every year. In this study the economic value of this desert area was determined based on a tourism approach in 2010.  To do this, 263 questionnaires based on the Mitchell and Carson method were completed by tourists visiting Banadak-Sadat. The results showed that the tourists had willingness to pay 6760 Rials per visit and the recreational value of this natural environment was estimated to annually be 1.1 billion Rials. The actual value of this region will become clearer by investing at least up to the recreational value obtained in order to increase the number of tourists and associated incomes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to Pay
  • Cointengent Valuation
  • Logit Model
  • Natural environment
  • Recreational value