پالایش منابع خاکی آلوده به آرسنیک با روش شست‌وشوی خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مهندسی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده

توسعۀ فعالیت‌های صنعتی در دنیا، به‌ویژه در چند دهۀ اخیر، به گسترش آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر شده است. آلودگی خاک همواره یکی از خطرناک‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی برای زندگی بشر، گونه‌های جانوری و گیاهی به‌شمار می‌رود. فلزات سنگین هم‌چون آرسنیک از جمله عناصر بالقوه خطرناک در ایجاد آلودگی خاک محسوب می‌شوند. این مواد به طرق گوناگون به بدن انسان وارد می‌شوند و تأثیرات شدیدی را ایجاد می‌کنند. در این تحقیق، به بررسی بازدهی روش خاک‌شویی در پاک‌سازی منابع خاکی آلوده به فلز آرسنیک پرداخته شده است. این مطالعه براساس نمونه‌برداری از نمونه‌های خاکی در یک نیروگاه برق در شهر تهران صورت گرفته است. آزمایش‌های مورد نظر در سه بازۀ زمانی 2 ساعت، 4 ساعت و 6 ساعت و در سه محیط اسیدی (3/2=pH)، خنثی (9/6=pH) و بازی (7/12=pH) اجرا شدند. علاوه‌براین از محلول متانول با غلظت 8 درصد برای پاک‌سازی نمونه‌های آلوده استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در درجه‌حرارت 25 درجۀ سانتی‌گراد، میانگین بازدهی حذف آرسنیک در محیط‌های بازی، خنثی و اسیدی به‌ترتیب برابر با 73، 63 و 55 درصد است. در شرایط مشابه، این مقادیر در درجه‌حرارت 50 درجۀ سانتی‌گراد برابر با 78، 72 و 67 درصد است. همچنین آنالیز نمونه‌های خاکی نشان داد که مدت زمان بهینه، که در آن بیشترین میزان حذف رخ می‌دهد، 4 ساعت پس از آغاز آزمایش‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Remediation of Earth Resources Contaminated with Arsenic Using Soil Washing Technique

نویسندگان [English]

  • Saeid Gitipour 1
  • Edris Madadian 2
  • Siavash Sedighian 3
  • Amirasad Koushki 2
1 Associate Professor, Faculty of Environment, University of Tehran, Iran
2 M. Sc. of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran, Iran
3 PhD Student, Faculty of Environment, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Development of industrial activities around the world, especially during the last decades has resulted in environmental pollution rising. Soil pollution is always considered as one of the most dangerous environmental threat for human’s life, fauna and flora. Heavy metals such as arsenic are potential hazardous elements in generating the soil pollution. These materials could be entered into the body through different routes and cause significant adverse effects. In this study, the efficiency of soil washing technique in removing the contaminated soil resource with arsenic has been investigated.The research was conducted by collecting soil samples from a power plant site in Tehran, Iran. The tests were conducted in three flushing sequences of 2 hr, 4 hr and 6 hr and pH values of 12.7, 6.9 and 2.3. Moreover, an eight percent solution of methanol was used throughout the experiments to treat the samples. The results of this study demonstrate that at 25°C, the average removal efficiencies of 73%, 63% and 55%, were achieved in various alkaline, neutral, and acidic environments, respectively. For 50°C, under the similar conditions, however the average removal efficiency values were 78%, 72%, 67%, accordingly, thus indicating the higher arsenic removals at higher temperature of 50°C. Moreover, the analyses of soils denoted that the optimum flushing sequence for the samples was achieved at 4 hr after starting the experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil flushing
  • arsenic
  • Methanol
  • Heavy metals
  • contaminated soil