نویسنده = جهانگیر فقهی
ارزیابی پایداری گردشگری در ناحیة رویشی هیرکانی با استفاده از شاخص اقلیم تعطیلات

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 415-427

10.22059/jne.2022.344158.2442

مریم السادات مطهری؛ پدرام عطارد؛ جهانگیر فقهی


پهنه‌بندی اقلیمی آسایش گردشگری جنگل در استان چهار‌محال و بختیاری (مطالعه موردی: سامان عرفی منج)

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 479-493

10.22059/jne.2018.254281.1494

اعظم فدائی تهرانی؛ جهانگیر فقهی؛ بیت الله محمودی؛ مقداد جورغلامی


ارزیابی شاخص‌های مدیریت پایدار در منطقه حفاظت‌شده باغ شادی یزد

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 197-210

10.22059/jne.2016.58648

غلامحسین مرادی؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ هارالد واسیک


ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی بر‌اساس رویکرد IUCN مطالعة نمونه: ناحیة عرفی منج در شهرستان لردگان

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 653-663

10.22059/jne.2015.56937

بیت الله محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمد عواطفی همت


تعیین شاخص‏های اجرایی مناسب برای پایش پایداری کارکردهای جنگل‏های شمال ایران ‌(مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 267-276

10.22059/jne.2015.54954

سیده زهرا گو شه گیر؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ مجید مخدوم؛ Christian Rosset


بررسی الگوهای توسعه در شهر ساری با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 95-107

10.22059/jne.2015.53945

علی عسگریان؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ جهانگیر فقهی


برآورد تغییرات سطح پوشش جنگل در پهنه‌های توپوگرافیک استان مازندران‌

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 333-341

10.22059/jne.2014.52732

بیت الله محمودی؛ محمدرضا مروی مهاجر مروی مهاجر؛ افشین دانه کار؛ جهانگیر فقهی


کاربرد رگرسیون منطقی در شناسایی عوامل اقلیمی مؤثر بر پراکنش جغرافیایی جنگل‏های مانگرو (مطالعه نمونه: استان هرمزگان)

دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 135-144

10.22059/jne.2014.51295

هستی پطروسیان؛ سهراب اشرفی؛ افشین دانه کار؛ جهانگیر فقهی


تحلیل و سنجش بوم‌شناختی وضعیت مکانی روشنه‌های تجدید حیات در تیپ‌های گوناگون جنگل‌های طبیعی راش شمال ایران (مطالعۀ موردی: بخش‌ گرازبن، جنگل خیرود)

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 411-422

10.22059/jne.2014.36731

آرش کرمی؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر


تعیین آسیب‌پذیری اکولوژیکی بخش پاتم جنگل خیرود با استفاده از روش عینی آسیب‌پذیری

دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 245-254

10.22059/jne.2013.36321

مریم اقنوم؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ بهمن جباریان امیری


سنجش عناصر اقلیمی مؤثر در توسعۀ آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس با به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون در جنگل‌های زاگرس شهرستان ایذه

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 191-201

10.22059/jne.2013.35851

سجاد عالی محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین دانه کار؛ پدرام عطارد


بررسی الگوی پراکنش مکانی درختان و ساختار در راشستان‌های طبیعی شمال ایران (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 113-125

10.22059/jne.2013.35408

زهرا نوری؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر