پهنه‌بندی اقلیمی آسایش گردشگری جنگل در استان چهار‌محال و بختیاری (مطالعه موردی: سامان عرفی منج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشگاه تهران

2 عضو هیات تحریریه و دبیر تخصصی / دانشگاه تهران

3 استاد‌یار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد، ایران

4 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دکترای جنگلداری

چکیده

شرایط اقلیمی از دیدگاه برنامه‌ریزی گردشگری بسیار اهمیت دارد. گردشگران در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن افراد احساس نارضایتی و عدم آسایش اقلیمی ندارند. مناسب‌ترین زمان برای تفرج به لحاظ شرایط اقلیمی، زمانی است که شاخص‌های اقلیمی در حد آسایش و رضایت خاطر انسان باشند. در این پژوهش با توجه به اینکه اطلاعات اقلیمی مقصد گردشگری بسیار اهمیت دارد، به گزینش مکان‌های مناسب از نظر شرایط اقلیمی در سامان عرفی منج، استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شد. سپس نقشه مطلوبیت تفرجی از منظر اقلیمی در منطقه تهیه شد. در این پژوهش با استفاده از دمای متوسط ماهانه و سنجش سرعت باد، به محاسبه شاخص قدرت خنک کنندگی محیط (شاخص بیکر) پرداخته شد و سنجش سرعت باد در ایستگاه لردگان با توجه به نزدیک‌ترین ایستگاه به منطقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش‌ترین دما مربوط به ماه‌های تیر و مرداد و کم‌ترین دما مربوط به ماه‌های دی و بهمن می‌باشد. هم‌چنین میزان شاخص بیکر از نظر شرایط زیست‌ اقلیمی، در ماه‌های فروردین، مهر، آبان و آذر، بین10تا 20 اندازه‌گیری شده است که شرایط مطلوب طبیعی دارد همچنین بیش‌ترین مطلوبیت در طبقات ارتفاعی 2094- 1894 و 2494- 2294 و 2694- 2494 آمده است که در هر سه طبقه ارتفاعی نُه ماه از سال دارای شرایط زیست اقلیمی مطلوب طبیعی در منطقه می‌باشد. با استناد بر این پژوهش، هشت ماه از سال بیش‌ترین‌ مطلوبیت تفرجی با مساحت 90/ 3065 هکتار و4/64 درصد از منطقه را در بر گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Climatic zonation of forest comforts ecotourism in Chaharmahal and Bakhtiari Province (Case Study: Monj customary unit)

نویسندگان [English]

  • Azam Fadaei Tehrani 1
  • Jahangir Feghhi 2
  • Beytollah Mahmoudi 3
  • Meghdad Jourgholami 4

1 M.Sc. Dept of Forestry, University of Tehran Karaj, Shahid Chamran Blvd , Faculty of Natural Resources

2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Shahrekord, Shahrekord, I.R. Iran

چکیده [English]

Climatic conditions has an important factor in regarding tourism planning. Tourists are looking for a favorable climates (i.e. comfort climate) where people feel neither dissatisfied of climatic discomfort. The most suitable time to have recreation is when climatic indicators reach the levels of comforts and satisfactions of the human beings. In this current investigations, by considering the climatic information of touring destinations that it’s so important in suitable sitation regarding climatic conditions in Monj customary unit, Chaharmahal and Bakhtiari province. Then a recreational suitability map from a climatic point of view was provided. In this investigation the environmental cooling power index, (i.e. Baker’s index) was calculated by using the average monthly temperature and by measuring wind speed. The measurement of wind speed in Lordegan meteorological station was examined by considering the nearest station to the case study. The results of current investigation indicated that the highest temperatures belong to July and August and January and February have the lowest temperatures. Also, the amount of Baker’s index regarding bioclimatic conditions ranges from 10 to 20 in April, October, November, December, and March and have a suitable natural condition too. Also, the highest suitability is in the elevation ranges consisting of 1894-2094, 2294-2494, and 2494-2694. In all of the three elevation ranges, 9 months of the current year have a natural suitable bioclimatic conditions in the case study. It is based on this investigation, eight months of the current year have the highest recreational suitability comprising 3065.90 hectares and 64.4 percentage of the case study region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baker's index
  • Monj customary unit
  • Monthly average temperature
  • Bio-climate
Ahmad Abadi, A., 2008. The assessment of the climate of comfort of Iran using the climatic index of comfort and zonation using GIS, Master's Degree Master in Natural Geography, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran. )In Persian(
Bakhshdari Monj, 2008, Population Report Magazine, 32 pages. )In Persian(
Ezatian, V., Momenzadeh, F., 2012. Evaluation of tourism climate of Mazandaran province using index TCI, Tourism and Sustainable Development Congress, Islamic Azad University, Hamedan Branch, 13 pages.
Faraj zadeh, H., Sligheh, M., AliJani, B., 2017. Application of Global Thermal Climate Index in Iran from the Tourism Perspective, Journal of Natural Environment, 5(7), 117-137.
Hoshor, Z., 1990. Medical Geography of Iran. Jahad University Press.
Karimi, J., Jamali Nezhad, M., 2013. New Strategic Tourism Planning in Conservation and Enhancement of Govkhoni Wetland Environment, Second Conference on Environmental Planning and Management, University of Tehran.
Maureen, A., Palutikof, J., 2001. Climate information for tourism in Greece. First proceeding of the first international workshop on climate, tourism and recreation.
Miri, M., Ghasemi, S., Aria, M., Keikha, F., 2016. Investigating the status of Hormozgan city ecosystem by index humidex, Conference on Geography and Planning, Architecture and New Township, Qom, Islamic Studies and Research Center of Soroush Hekmat Mortazavi.)In Persian(
Mohammadi, M., Ranjbar, H., 2009. An analysis of the relationship between climate and tourism. Quarterly Journal of Tourism Studies, No. 10, 148-129.Deputy Governor of Hamedan, 1390, Statistical Yearbook of Hamedan Province, 594 pages. )In Persian(
Smaeili, R., Saber moghadam, A., Malbosi, Sh., 2011. Assessment of the climate conditions of Bandar Cha Bahar for tourism development, 4th International Congress of Geographers of Islamic World, Sistan and Baluchestan University, 10 pages. )In Persian(
Wang, P.Y., Terry, L., Jiang, M., 2012. Climate change adaptation in tourism in the South Pacific-Potential contribution of public–private rtnerships, Tourism Management Perspectives, 4, 136-144.
Zeinali, B., Jalali, T., Ayaseh, F., Asghari, S., 2011. Investigation and zoning of the tourist climate of East Azarbaijan province using PET Index. Regional Conference on the Application of Natural Geography.