سنجش عناصر اقلیمی مؤثر در توسعۀ آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس با به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون در جنگل‌های زاگرس شهرستان ایذه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

5 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

آتش‌سوزی هر ساله سبب ازبین‌رفتن بخش وسیعی از پوشش‌های جنگلی و مرتعی در سطح جهان می‌شود. شهرستان ایذه واقع در شمال شرق استان خوزستان در حوزۀ رویشی جنگل‌های زاگرسی ایران از این قاعده مستثنا نیست و تاکنون آتش‌سوزی‌های متعددی در این شهرستان روی داده است. هدف از این تحقیق تعیین مهم‌ترین عناصر اقلیمی مؤثر در وقوع آتش‌سوزی و گسترش اراضی جنگلی آسیب‌دیده از این رخداد، در شهرستان ایذه، با استفاده از مدل‌های رگرسیون است. به این منظور، از داده‌های مرتبط شامل تعداد آتش‌سوزی، سطح آتش‌سوزی و همچنین داده‌های هواشناسی در یک دورۀ سه‌ساله (1387-1389) استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که فاکتورهای دمای متوسط (r=0.417, P=0.020) و حداکثر دما (r=0.417, P=0.037) با مساحت سطوح سوخته‌شده همبستگی مثبت دارند. همچنین فاکتورهای حداقل رطوبت نسبی (r=-0.207, P=0.028) و متوسط رطوبت نسبی (r=-0.395, P=0.000) همبستگی منفی و حداکثر دما (r=0.607, P=0.000)، دمای متوسط (r=0.595, P=0.000) و تعداد ساعات آفتابی (r=0.224, P=0.049) با تعداد وقوع آتش‌سوزی همبستگی مثبت دارند. نتایج رگرسیون خطی بین سطح سوخته‌شده و فاکتورهای اقلیمی مورد بررسی ضریب تعیین مدل را برابر با 68/0 نشان داد. همچنین نتایج رگرسیون لجستیک در رابطه با تعداد وقوع آتش‌سوزی در منطقۀ مورد مطالعه نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، فقط حداکثر رطوبت نسبی، به‌دلیل همبستگی بالایی که با تعداد وقوع آتش‌سوزی نشان داد، وارد مدل شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the Regression Models to Assess the Influences of Climate Factors on Forest Fires (Case Study: Izeh)

نویسندگان [English]

  • Sajad Aleemahmoodi Sarab 1
  • Jahangir Feghhi 2
  • Bahman Jabbarian Amiri 3
  • Afshin Danehkar 4
  • Pedram Attarod 5
1 M.Sc. Student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
3 Assistant Professor,, Faculty of Agricultural & Natural Resources, University of Tehran P.O.Box:4111 Karaj, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Agricultural & Natural Resources, University of Tehran P.O.Box:4111 Karaj, Iran
5 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran.
چکیده [English]

Fire destroys major area of forests and rangelands in the world. Izhe, located in Khozestan province, is one of these area that was changed by this natural phenomena. The aim of this study is to determine the most important climatic factors on forest fire and its development by regression model analysis. Numbers and area of the forest fire as well as weather data for a three years period (2009-2011) were applied for this value. The results of Spearman correlation test showed that minimum and maximum temperature had a positive correlation with the burn area of the forests. The minimum and Mean of relative moisture suggested a negative correlation with forest fires. Moreover, the maximum and medium of temperature had positive correlation with forest fires. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fire forest and rangeland
  • Izhe city
  • Khozestan
  • Regression models
  • Zagros