ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی بر‌اساس رویکرد IUCN مطالعة نمونه: ناحیة عرفی منج در شهرستان لردگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

اجزای بنیادی تشکیل‌دهندۀ واحدهای برنامه‌ریزی در سطوح ملی و بین‌المللی، نواحی محلی است که نخستین پایه‌های تمرکز یا عدم تمرکز پایداری توسعه در آن‌ها شکل می‌گیرد. در این مطالعه، با به‌کارگیری مدل نظام‏مند و یکپارچۀ ارزیابی پایداری اتحادیۀ بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، وضعیت پایداری ناحیة عرفی منج در گسترۀ جنگل‏های شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری سنجیده شد. در این رویکرد، 7 مرحله شامل تعیین هدف ارزیابی، مشخص‌کردن سیستم و قلمرو، تعیین ابعاد و عناصر پایداری، انتخاب معیارها و شاخص‏ها، طبقه‏بندی و سنجش شاخص‏ها، تلفیق شاخص‏های هر سیستم و در‌نهایت ترسیم بارومتر پایداری مورد توجه قرار گرفت. مطابق این بررسی، در قالب 2 سیستم طبیعی و انسانی، 4 بعد پوشش زمین، استفاده از منابع، ثروت و جمعیت به‌منزلۀ ابعاد و 7 معیار و 19 شاخص برای سنجش پایداری منطقه استفاده شد. بر‌اساس نتایج سنجش شاخص‏ها، که از روش ارزیابی مبتنی بر نظر کارشناسان محلی استفاده شد، 48 درصد کل شاخص‏های بررسی‌شده و 66 درصد شاخص‏های سیستم طبیعی در وضعیت ناپایدار و تقریباً ناپایدار قرار دارند. شاخص‏های برداشت چوب هیزمی، زراعت زیر اشکوب و دام در جنگل در وضعیت ناپایدار قرار دارند. تحلیل نتایج و بارومتر پایداری نشان داد در شرایط کنونی وضعیت پایداری در ناحیة عرفی بررسی‌شده در حالت تقریباً ناپایدار واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability Assessment Process at the Local Level Based on IUCN Approach (Case Study: Mondje Customary Region in Lordegan Township)

نویسندگان [English]

 • Beytollah Mahmoudi 1
 • Jahangir Feghhi 2
 • Majid Makhdoum 3
 • Mohamad Aatefi Hemat 4
1 PhD Candidate, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
2 Associate professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
3 Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
4 Assistant professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Local areas are fundamental constituent parts of planning at national and international levels. These areas are the first foundation of centraliozation and non-centralization of sustainable development.In the present study, the consistency condition of customary areas in Mondje region, located in Lordegan city- Chahar Mahal Bakhteyari province, was assessed using of the IUCN model. In this approach, seven stage including determination of assessment target, showing of systems, clarify of consistency dimensions and elements, selection of criteria and indicators, categorize and measurement of indicators, combine indicators for each system and mapping of sustainability barometer, were considered. In this study, two human and natural systems, four dimensions of land cover, using of resources, wilth and population, as different dimensions, and seven criteria with ninteen indicators were regarded to the assessment of region consistency. On basis of the results of indicators assessment, pay attention to local experts opinion, 48 % of all indicators and 66 % in natural system are unstable and almost unstable. The indicators of firewood, farming in the forest and livestock are in unstable situation.The results and barometer analysis showed that the consistency condition in study area is as unstable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainability Assessment
 • IUCN Approach
 • Sustainability Barometer
 • Customary Region
 • Lordegan Township
 1. Ameri, H., Rostam Gorani, E., & Bayranvandzadeh, M., 2011. Assessment of rural sustainability in Gheshm township, Journal of Human Geography Researches(4): 159-177.
 2. Anabestani, A., khosrobaygi, R., Taghilo, A., & Shamsodini, R., 2011. Ranking of Rural development Sustainability in Komijan township by Multi Criteria Decision, Journal of Human Geography Researches(2): 107-126.
 3. Asadi Nilvan, O., Nazari Samani, A., Mohseni Saravi, M., & Zahedi Amiri, GH., 2013. Determination and sustainable assessment of criteria and indicators in Taleghan watershed, Journal of Land use Planning(1): 133-154.
 4. Badri, S, A., & Taherkhani, M., 2009. Introduction of Rural sustainable development, Municipalities Press, 190p.
 5. Badri, S, A., Faraji Sabokbar, H., Javdan, M., & Sharafi, H., 2012. Sustainability level ranking of Rural points by Vikor model- Case study: Rural of Fasa township, Journal of Rural and Development(26): 1-20.
 6. Bakashi, Bhavik R. and Fiksel Joseph, 2003, The Quest for Sustainability: Challenges for Process Systems Engineering, AICHE journal, Vol. 49, No. 6, PP. 1350-1358.
 7. Bararpour, K., 2008. Assessment of local sustainability in Kalardasht by strategic model, Geography Researches(63): 173- 192.
 8. Bohringer, C. P. and Jochem, E. P. 2007. Measuring the immeasurable: A Survey of Sustainability Indices, Ecological Economics 63: 1- 8.
 9. Bossel, H (1999). Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Application; a Report to the Balaton Group; IISD; Winnipeg, Monitoba, Canada.
 10. Bryden, J. 2002, Rural Development Indicators and Diversity in the European Union, PP.1-15.
 11. Cai, Y. P., Huang, G. H., Yang, Z. F., Sun, W., Chen, B., 2009. Investigation of publicansperception towards rural sustainable development based on a two-level expert system, Expert Systems with Applications(36): 8910-8924.
 12. Chahar Mahal Bakhteyari Province Management, 2011. Annual Astatistical of province, 450p.
 13. Chansarn, S., 2014. The Evaluation of the Sustainable Human Development: A Cross Country Analysis Employing Slack Based DEA, Procedia Environmental Sciences (20):3 – 11
 14. Cornescu, V., and R, Adam. 2014. Considerations regarding the role of indicators used in the analysis and assessment of sustainable development in the E.U, Procedia Economics and Finance (8):10 – 16
 15. Golusin, M., 2009, Definition, Characteristics and State of the Indicators of Sustainable Development in Countries of Southeastern Europe, Agriculture, Ecosystems and Environment, 130 , PP. 67–74.
 16. Khosrobaigi, R., Shayan, H., & Sajasi Ghaydari, H., 2010. Assessment of rural sustainability in rural by Multi Criteria Decision, Journal of Rural Researches (1): 151-158.
 17. Koschke, L., Fürst, C., Frank, S., Makeschin, F., 2012. A multi-criteria approach for an integrated land-cover-based assessment of ecosystem services provision to support
 18. Kumar Singh, Rajesh.;Murty, H. R.; Gupta, S. K. and Dikshit, A. K. 2008. An Overview of Sustainability Assessment, Ecological Indicators, I 89- 212, ELSEVIER, Avalable at www.Sciencedirect.com
 19. Labuschagnea, C., 2005, Assessing the Sustainability Performances of Industries, Journal of Cleaner Production, 13, PP. 373-385.
 20. Loizou, E., Chatzitheodoridis, F., Polymeros, K., Michailidis, A., Mattas, K., 2014. Sustainable development of rural coastal areas: Impacts of a new fisheries policy, Land Use Policy (38):41-47.
 21. Moldan, B., & Belharz, S., 2002. Sustainable development indicators, Translated by Neshat Hadad Tehrani and Naser Moharamnejad, Department of Environment.
 22. Mondje Sheriffdom, 2013. Report of Mondje Region, 25p.
 23. Motiei Langrodi, 2010. Rural planning, Jahad press, 197p.
 24. Noripour, M.,&Shahvali, M., 2011. Assessment of rural sustainability criteria in Dena township by AHP, Journal of Rural Researches(1): 63-92.
 25. Pourtaheri, M., Sajasi Ghaydari, H., & Sadeghlo, M., 2010. Assessment and Prioritize social sustainability in rural by ranking (Case study: Rural of Khodabandeh township, Journal of Rural Researches (1): 21-37.
 26. Renglands & Forests Organization, 2004. Plan of Zagros forests protection, 75p.
 27. Rezvani, M., Akbareyan Ronizi, S., Roknedin Eftekhari, A., Badri, S, A., 2011. Determine of sustainability criteria in tourism impact assessment in rural regions of Tehran, Journal of Human Geography Researches (81): 69-94.
 28. Ridder, W., 2006, Tool Use in Integrated Assessments: Integration and Synthesis Report for the Sustainability A-Test Project, Netherlands Environmental Assessment Agency, Netherland.
 29. RS Counsalting Engineering, 2007. Multiple forestry plan in Mondje, 900p.
 30. Rural Settlement Organization, 2011. Master plan of rural in Loredegan township, 430p.
 31. Schlör, H., Fisher, W., Friedrich, J., 2013, Methods of measuring sustainable development of the German energy sector, Applied Energy (101):172–181.
 32. Sigrid, Stagl, 2007, SDRN Rapid Research and Evidence Review on Emerging Methods for Sustainability Valuation andAppraisal, A report to the Sustainable Development Research Network, Final Report, Sustainable development research network.
 33. Soltani, A., Shamekhi, T., Nori Naeini, S, M, S., &Arab Mazeyar, A., 2008,Assessment and analysis of rural sustainability levels in Kohgeloye- Boyrahmad (case study: Tange Tamoradi watershed) , Journal of Forest and wood produces(10): 59-78.
 34. Soubbotina, T. P. (2004) Beyond Economic Growth; An Introduction to sustainableDevelopment, Washington, D.C., The World Bank.
 35. Statistical Center of Iran, 2011. Report of rural and city income and cost in Chahar Mahal Bakhteyari Province, 57p.
 36. Winograd, M., 2010, Sustainable Development Indicators for Decision Making: Concepts, Methods, Definition and, International Centre for Tropical Agriculture (CIAT),Cali, Colombia.
 37. Xing, Y., Liang, H., Xu, D., 2013.Sustainable Development Evaluation of Urban Traffic System, Procedia - Social and Behavioral Sciences (96): 496–504.
 38. Yari Hesar, A., Badri, S, A., Pourtaheri, M., Sabokbar, H., 2011. Assessment of rural sustainability in Tehran, Journal of Rural Researches (4): 89-122.
 39. Yari Hesar, A., Badri, S, A., Pourtaheri, M., Sabokbar, H., 2013. Determination of sustainability criteria for rural settlments in Tehran, Journal of Geography and Development(32): 127-148.
 40. Yasori, M., 2007. Limitation of water resources on unsustainability in Khorasan Razavi province, Journal of Geography Landscape(5): 162-177.