تعیین آسیب‌پذیری اکولوژیکی بخش پاتم جنگل خیرود با استفاده از روش عینی آسیب‌پذیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

تخریب جنگل‌ها در دهه‌های پایانی قرن گذشته افزایش یافته است. بنابراین توسعۀ صحیح فعالیت‌های انسانی در جنگل‌ها نیازمند آن است که محدودیت‌های محیط‌زیست در فرآیند مدیریت جنگل‌ها مد نظر قرار بگیرد. یکی از اقدامات مناسب در این راستا تعیین آسیب‌پذیری اکولوژیکی است. در تحقیق حاضر، بخش پاتم جنگل خیرود براساس پایداری اکولوژیک با استفاده از روش عینی آسیب‌پذیری طبقه‌بندی شد. نتایج نشان داد که 26 درصد منطقه در طبقۀ نیمه‌حساس، 46 درصد در طبقۀ حساس و 28 درصد در طبقۀ آسیب‌پذیر قرار گرفته‌ است. درمجموع، می‌توان اذعان کرد که بخش پاتم آسیب‌پذیری اکولوژیکی بالایی دارد و حساسیت‌پذیری اکولوژیکی آن باید مد نظر مدیران جنگلداری قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Ecological Vulnerability of Patom District of Kheyrud Forest Using of the Object-Oriented Vulnerability Method

نویسندگان [English]

  • Maryam Aghnoum 1
  • Jahangir Feghhi 2
  • Majid Makhdoum 3
  • Bahman Jabbarian Amiri 4
1 M.Sc. Forestry Student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associated Professor, Department of Forestry and Forest Economic, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Forestry and Forest Economic, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Deforestation in the past decades has risen. So, the proper development of human activities in forests requires the environmental limitations to be considered during forests management process. One of the appropriate measures is the determination of ecological vulnerability. In the present study, Patom District of Kheyrud Forest was classified based on the ecological sustainability, using Object- Oriented Vulnerability Method. The results showed that 26% of the study area is located in middle sensitive class, 46% in sensitive class and 28% in very sensitive class. Overall, we infer that Patom District of Kheyrud Forest has the high ecological vulnerability that it should be considered by forest managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Vulnerability
  • environmental limitations
  • Forest management
  • Kheyroud forest
  • object-oriented vulnerability method