برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم سد طالقان و تمایز ارزش مصرفی و غیرمصرفی با استفاده از رهیافت سلسله‌مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به اهمیت منابع طبیعی در حفظ اکوسیستم طبیعی و بقای بشر، حفظ این منابع و جلوگیری از تخریب آنها ضروری خواهد بود. با توجه به اینکه دریاچۀ طالقان واقع در استان البرز زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری است، این تحقیق، از یک طرف، با به‌کارگیری روش ارزش‌گذاری مشروط، به تعیین ارزش حفاظتی این دریاچه و اندازه‌گیری تمایل افراد به پرداخت می‌پردازد و از طرف دیگر، با استفاده از رهیافت سلسله‌مراتبی (AHP)، تمایز بین ارزش مصرفی و ارزش غیرمصرفی دریاچه را بررسی می‌کند. نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد که 8/68 درصد از بازدیدکنندگان حاضرند برای حفاظت از دریاچه مبلغی بپردازند. نتایج الگوی لاجیت نیز نشان داد که به‌ازای یک درصد افزایش در قیمت پیشنهادی، تمایل افراد به پرداخت به‌میزان 72/0 درصد کاهش یافته است. نتایج برآورد الگوی تمایل به پرداخت از روش انتخاب دوتایی نیز حداکثر تمایل افراد به پرداخت را به‌میزان 41400 ریال به‌ازای هر فرد در ماه برآورد کرده که، براساس رهیافت سلسله‌مراتبی (AHP)، میزان 3150 ریال از این مقدار ارزش مصرفی و 10350 ریال آن ارزش غیرمصرفی برای هر فرد در ماه محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر تخصیص مقادیر بیشتر به ارزش مصرفی در مقابل ارزش غیرمصرفی دریاچه بوده است و این امر می‌تواند به تخلیۀ منابع طبیعی و زیست‌محیطی دریاچه منجر شود؛ ازاین‌رو، باید به‌دنبال سیاست‌هایی برای ایجاد تعادل بین کارکرد‌های مصرفی و غیر مصرفی در منطقه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the protective value of Taleghan dam’s ecosystem and distinction between used and non-used value using AHP approach

نویسندگان [English]

  • Mona Aghabeygi 1
  • Mohammad Kavoosi Kelashami 2
1 Master Student of Agricultural Economics, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, Iran.
2 Phd Student of Agricultural Economics, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Regarding the importance of natural resources in preserving natural ecosystem and human being survival, protecting these resources and preventing their demolition will be necessary. Taleghan Lake, Alborz, is studied o determine the protective value and measuring the willingness of people. Using the AHP approach, this study is different by using and non-using value of the lake. Results from Lagit Model showed that there was 72% decrease in people’s willingness to pay for offered price in lieu of 1% increase in it. Results from the estimation have also estimated the maximum willingness to pay amounting to 41400 rials for each person per month. On the basis of AHP approach 3150 rials and 10350 rials out of 41400 rials have been estimated as used and non-used value, respectively for each person per month. Results from the model for distinguishing between the used and non-used values are indicatives of allocating more amounts for used value compared with non-used value. This can be led to depletion of natural and environmental resources of the lake. Therefore, we have to find some policies in order to create a balance between used and non-used functions in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP approach
  • conditional evaluating
  • protective value
  • Taleghan Dam