بررسی گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به کادمیوم و کروم و تجمع زیستی آنها در گیاه اسفناج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط‌زیست دانشگاه بیرجند، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه محیط‌زیست دانشگاه بیرجند، ایران

3 عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

گیاه‌پالایی یکی از روش‌هایی است که در دهه‌های اخیر توجه زیادی به آن شده است. در این فرآیند، با استفاده از گیاهان سبز، آلودگی آب، خاک و رسوبات کاهش پیدا می‌کند یا حذف می‌شود. بنابراین، در راستای همین هدف، این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی و سه تکرار از سطوح گوناگون کادمیوم با استفاده از نمک کلرید کادمیوم شامل غلظت‌های 0، 5، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم و کروم با استفاده از نمک کلرید کروم (III) شامل غلظت‌های 0، 50 ، 100 و 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، به‌صورت کشت گلدانی اجرا شد. برای بررسی حذف یا کاهش غلظت دو فلز کادمیوم و کروم از گیاه اسفناج استفاده شد. اندازه‌گیری فلزات با روش هضم اسیدی و دستگاه جذب اتمی صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده به‌کمک نرم‌افزار SPSS (نسخۀ 16) وMacro  تجزیه و تحلیل شده و جدول‌ها و نمودارهای مربوط با نرم‌افزار Excel ترسیم شدند. نتایج نشان داد غلظت کادمیوم و کروم در اندام‌های هوایی اسفناج به‌طور معنی‌داری (01/0P < ) تحت تأثیر غلظت تیمارهای به‌کار‌رفته در خاک بود. با افزایش غلظت کادمیوم و کروم در خاک، غلظت در اندام‌های هوایی افزایش یافت. سایر نتایج نیز نشان داد که غلظت در ریشه بیشتر از اندام‌های هوایی بوده است. بنابراین، براساس نتایج به‌دست‌آمده، گیاه اسفناج برای گیاه‌جذبی کادمیوم و کروم در فناوری گیاه‌پالایی مناسب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of phytoremediation of soil contaminated by cadmium and chromium and their bio-accumulation in spinach plant (Spinacia Oleracea)

نویسندگان [English]

  • Shirin Jahanbakhshi 1
  • Mohammad Reza Rezaei 2
  • Mohammad Hassan Sayyari-Zahan 3

1 Post graduate Student of Environmen, University of Birjand, Faculty of Agriculture, Birjand, Iran.

2 Assistant Prof, Department of Environment, Faculty of Agriculture,University of Birjand, Iran.

3 Assistant Prof, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Iran

چکیده [English]

In recent decades, Phytoremediation is one of the methods which has been a lot of attention. In this process by using of green plants can be removing or eliminate pollutants from water, soil and sediments. Therefore, to achievement the objective, this experiment was done in pot culture using completely randomized design with different levels of Cadmium concentrations (CdCl2.H2O) including 0, 5, 50, 100 mg kg-1 and also chromium concentrations (CrCl3): 0, 50, 100, 150 mg kg-1 with three replications. Spinacia Oleracea was used to remove or reduce the concentration of Cadmium and Chromium. Metals were determined by acid digestion method and atomic absorption set. Results were analyzed with SPSS (version 16) and Macro software. Tables and graphs were traced with Excel software. Results indicated that Cadmium and Chromium concentration in shoot significantly affected by their concentration in soil (P<0.01). Cd shoot concentration in Spinacia oleracea was increased by increasing of Cd in soil. Also, results showed that Cd and Cr root concentration was more than shoot. Therefore, according to the results, Spinacia oleracea is appropriate for absorption of Cadmium and Chromium in phytoremediation technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • chromium
  • Contaminated soils
  • Phytoremediation
  • Spinacia Oleracea