به‌کارگیری منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی در فرایند پذیرش مدیریت جامع پسماند روستایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، پردیس گشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

2 دانش‌آموختۀ دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت پسماند روستایی یک نوآوری است و هدف آن متوقف‌کردن یا کاهش اثرهای سوء پسماند روستایی بر سلامت ساکنان روستاست. تأثیر منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی در پذیرش مدیریت پسماند و تغییر و بهبود دانش، نگرش و مهارت روستاییان به اجرایی‌کردن مدیریت پسماند روستایی امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی میزان اهمیت هریک از مراحل فرایند پذیرش مدیریت جامع پسماند روستایی و به‌کارگیری منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی دربارة هرکدام از مراحل مذکور است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تصمیم‌گیری گروهی با فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)  استفاده شد. نتایج نشان داد که در فرایند پذیرش، معیار دانش با وزن 655/0 و نرخ سازگاری 08/0 دارای ارجحیت بیشتری از معیارهای ترغیب، تصمیم‌گیری و به‌کارگیری است. همچنین، برگزاری کلاس‌های آموزشی درزمینۀ بازیافت پسماند روستایی برای زنان روستایی بهترین منبع اطلاعاتی وکانال ارتباطی در فرایند پذیرش مدیریت جامع پسماند روستایی شناخته شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying information resources and communication channels in adoption process of rural waste comprehensive management

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Sadat Mirtorabi 1
  • Fatemeh Shafiee 2
  • Ahmad Rezvanfar 3

1 1. PhD student of agricultural extension, University of Tehran, Tehran, Iran

2 2. PhD graduated of agricultural education, University of Tehran and Assistant Professor of Sari University of Agricultural Scinces & Natural resources, Sari, Iran

3 Professor of agricultural extension and education, University of Tehran

چکیده [English]

The rural waste management is as an innovation and its aim is to discontinue or adverse rural waste effects on rural inhabitants’ health. The effect of communication channels and information resources are inevitable issues for adoption of waste management. This may change and improve knowledge, attitude and skill toward rural inhabitants and also implementation of rural waste management. Consequently, the purpose of this study is to investigate the importance rate of each step of adopting comprehensive rural waste management and applying information resources and communication channels according to each step. To collect data, questionnaire and data analysis have been used by grouping decision with analytical hierarchy process (AHP). The results illustrated that in the adoption process, knowledge criterion by weighing 0.655, and 0.08. Compatibility rate had higher priority than encouraging, decision making and the implementation criteria. Accordingly, holding training classes on rural waste recycling for rural women as the best information resource and communication channel were identified in the adoption process of rural waste comprehensive management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adoption process
  • Communication channels
  • information resources
  • rural waste management