ارزیابی مخاطرات تصفیه خانه زرگنده تهران ، بااستفاده از روش تلفیقی PHA و JSA

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 کارشناس ارشد علوم محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک تصفیه‌خانۀ زرگنده با استفاده از روش تلفیقی ارزیابی مقدماتی خطر و ارزیابی ایمنی شغلی به‌انجام رسید. پس از شناسایی فعالیت‌ها و فرآیندهای گوناگون تصفیه‌خانه، تجهیزات و موقعیت‌های شغلی کارکنان تصفیه‌خانه و همچنین میزان آلودگی ناشی از فعالیت تصفیه‌خانه، انتشار آلاینده‌های هوا، اختلال بصری و آلودگی صوتی بررسی و نمره‌دهی شدند. مقادیر پارامترهای اندازه‌گیری‌شده در پساب خروجی در تابستان 1390 با استاندارد تعیین‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تخلیه به منابع سطحی مطابقت دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد 58 ریسک زیست‌محیطی برای 3 شغل پرخطر و 30 موقعیت خطرناک موجود در تصفیه‌خانه شناسایی شد که به 16 خطر با سطح پذیرفتنی بی‌تجدیدنظر، 10 خطر با سطح پذیرفتنی با تجدیدنظر مدیریت، 28 خطر با سطح نامطلوب و 4 خطر با سطح ناپذیرفتنی تقسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hazard assessment of Zargandeh waste water treatment plant using PHA & JSA

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Jozi 1
  • Elham Farnaghi 2
1 Associated professor, Department of Environment, Islamic Azad University, north Tehran branch, Tehran, Iran
2 M.Sc. of Environmental Assessment, Islamic Azad University of Tehran science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

For the purpose of assessing Zargandeh waste water treatment risks, preliminary risk assessment and evaluation of safety were conducted. For this purpose air pollution and visual impact were assessed and scored after identifying the activities and various water treatment processes, equipment, and staff positions and the amount of pollution due to wastewater treatment plant. Values were measured in the treatment facilities ‘drainage (Summer 2011) conforms to the standard sat by Iran’s Environmental Protection Ministry. Results of this investigation (using PHA & JSA methods) showed those 58 environmental risks for three dangerous occupations and 30 precarious situations in the plant dividing into 16 risks with an acceptable level without appeal, 10 the risk with an acceptable level with the revised management and 4 unacceptable level of risk 28 with undesirable level of risk. In addition, 30 dangerous situations separated to unacceptable and poor category that the six cases applying for unacceptable situation and 24 cases applying for poor (undesirable) situation. Hence this study, public health and safety training for all personnel, monitoring the behavior of individual employees, especially during maintenance, establishing appropriate procedures for waste collection and disposal of various waste water treatment process, developing safety standards and guidelines, and their implementation in all areas seem to be essential to protect both staff and environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job safety assessment
  • preliminary hazard assessment
  • risk assessment
  • risk priority number
  • Zargandeh waste water treatment plant