نقش مادۀ آلی در کارایی گیاه‌پالایی نهال‌های سپیدار در خاک آلوده به فلز کروم (VI)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

فلز کروم، به‌دلیل کاربرد گسترده در صنعت، آلاینده‌ای جدی برای محیطزیست شناخته شده است. گیاه‌پالایی روشی کارا، اقتصادی و سازگار به‌لحاظ زیستی برای پالایش خاک‌های آلوده است. تحقیق حاضر با هدف بررسیتوانایی استخراج فلز کروم (VI) از خاک آلوده با قلمه‌های ریشه‌دار یک‌سالۀ سپیدار و در حضور کوکوپیت، خاکبرگ و پیت‌ماس به‌مثابۀ مواد آلی اجرا شد. سه بستر کاشت بهبودیافته (خاک و کوکوپیت، خاک و خاکبرگ، خاک و پیت‌ماس) با استفاده از مواد آلی مذکور و یک بستر خاک (به‌مثابۀ شاهد) تهیه شد. چهار غلظت فلز کروم (VI) شامل صفر، 50، 100 و 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌صورت نمک دی‌کرومات پتاسیم به بسترهای کاشت اضافه شد. در پایان فصل رویش، نمونه‌ها هضم شدند و مقدار فلز کروم در اندام‌های گیاهی (ریشه، ساقه و برگ) اندازه‌گیری شد. بسترهای کاشت بهبودیافته توانستند مقدار جذب‌ کل فلز کروم توسط گیاه را در مقایسه با بستر کاشت شاهد تا نزدیک به دو برابر ارتقا دهند. بیشترین و کمترین مقدار جذب‌ کل (64/54 و 81/2  µg gr-1) به‌ترتیب در حضور کوکوپیت در سطح آلودگی 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم و خاک در سطح آلودگی صفر مشاهده شد. استفاده از کلات‌کننده‌های شیمیایی در جهت افزایش حلالیت فلزات و ارتقای کارایی گیاه‌پالایی آثار زیست‌محیطی متعددی به‌همراه دارد. نتیجۀ تحقیق حاضر به‌مثابۀ یافته‌ای سازگار با طبیعت می‌تواند برای کمک به فرآیند گیاه‌پالایی مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of organic matter in phytoremediation efficiency of Populus alba L. seedlings in chromium (VI) polluted soil

نویسنده [English]

  • Seyed Mahdi Alizadeh
Assistant Professor, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Iran.
چکیده [English]

Due to its wide industrial use, chromium is considered as a serious environmental pollutant. Phytoremediation is an effective, economical and biocompatible method for remediation of contaminated soils. The present study is an attempt to assess the capability of Populus alba L., for the phytoextraction of Cr from a polluted loamy soil added with either cocopeat, litter and peatmoss as organic matter. Three amended substrates (soil and cocopeat, soil and litter, soil and peatmoss) using mentioned organic matter and one soil substrate (as control) were prepared. Four concentrations of Cr (VI) including 0, 50, 100 and 150 mg kg-1 (were spiked as potassium dichromate) were added to substrates. At the end of growing season, the samples were digested and the contents of Cr in plant tissues (root, shoot and leaf) were measured. Maximum and minimum total uptake (54.64 µg plant-1 and 2.81 µg plant-1) were observed in presence of cocopeat at 100 mg kg-1 and soil at 0 mg kg-1 respectively. Amended substrates were able to enhance the total uptake of Cr by plants nearly two times more than that occurred in control substrate. Using chemical chelators in order to increase metal solubility and enhance phytoremediation efficiency led to increase environmental impacts. The result of the present study as an environmental friendly approach may have a potential use to assist phytoremediation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cocopeat
  • litter
  • peatmoss
  • Pollutant
  • potassium dichromate