مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت (کلینوپتیلولیت( در حذف آمونیاک از پساب سیستم حمل بچه‌ماهی زندۀ قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

3 استادیار گروه محیط‌زیست ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

تغییرات کیفیت آب، به‌ویژه افزایش غلظت آمونیاک، ممکن است به مرگ آبزیان منجر شود. این تحقیق به‌منظور مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت در حذف آمونیاک (نیتروژن کل آمونیاکیTAN=) از پساب یک سیستم حمل بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در کیسه‌های پلاستیکی40 لیتری انجام شد. میزان حذف آمونیاک در غلظت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تیمارهای حذف‌کنندۀ آمونیاک 0، 5، 10 و 15 گرم در لیتر طی دو زمان 12 و 24 ساعت و با سه تراکم 20، 50 و 80 بچه‌ماهی در هر کیسه مورد سنجش قرار گرفت. افزایش میزان حذف‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمونیاک، تراکم ماهی و زمان، به‌طور معنی‌داری، به‌ترتیب سبب کاهش، افزایش و افزایش TAN می‌شود (P<0.001). در این آزمایش اثر تراکم و زمان بسیار مشهود بود. بین زئولیت و کربن فعال حاوی کشت باکتریایی در حذف TAN، تفاوت بسیار معنی‌داری یافت شد (P<0.001). زئولیت، در مقایسه با کربن فعال، نتایج رضایت‌بخش‌تری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Zeolite (Clinoptilolite) and Activated Carbon, in Ammonia Removal during Transport of Live Rainbow Trout Fry (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Hadi Poorbagher 1
  • Soheil Eagderi 1
  • Mohammad Harsij 2
  • Amir Hossein Hamidian 3

1 Assistant professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Assistant professor, Department of Natural Resources, University of Gonbad Kavoos, Gonbad Kavous, Iran

3 Assistant professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Increasing the concentration of ammonia in water can cause fish death. This study was conducted to compare the performance of conditioned activated carbon and zeolite in ammonia (TAN = Total Ammonia Nitrogen) removal in a simulated transport of rainbow trout fry in 40-liter plastic bags. Hence, responses of zeolite and conditioned activated carbon in ammonia (TAN) removal at different concentrations of absorbents, i.e. 0, 5, 10 and 15 gl-1 and transportation times i.e. 12 and 24 hours and fry densities i.e. 20, 50 and 80 fry.bag-1 were compared, respectively. Both time and fish density had significant effect on TAN production (P<0.001). A significant difference was found between zeolite and conditioned activated carbon in TAN removal (P<0.001). The results obtained by zeolite were more satisfactory than activated carbon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activated carbon
  • ammonia
  • Density
  • zeolite