دوره و شماره: دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 271-401 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
تدوین برنامه مدیریت استراتژیک جمعیت های گرگ (Canis lupus) در استان همدان با رویکرد کاهش تعارضات بین انسان و گرگ

صفحه 271-281

10.22059/jne.2012.29783

محسن احمدی؛ محمد کابلی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ رسول خسروی شریف آبادی؛ مهدی الماسی


توزیع مکانی کروم، کبالت و نیکل در خاک‎های سطحی استان همدان

صفحه 283-295

10.22059/jne.2012.29784

سهیلا براتی؛ نوراله میرغفاری؛ علیرضا سفیانیان؛ لقمان خداکرمی


مطالعه تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون و آسیب شناسی بافتی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در تماس با غلظت های زیرکشنده دیازینون

صفحه 297-313

10.22059/jne.2012.29785

مهدی بنایی؛ علیرضا میرواقفی- بیماریها؛ آنتونی سوردا گومیل؛ غلامرضا رفیعی؛ کمال احمدی


حذف فلزات سنگین Cr(VI و Zn(II از پساب توسط پوسته برنج

صفحه 315-327

10.22059/jne.2012.29786

حسن پرویزی مساعد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ امیرحسین حمیدیان


الگوی مکانی سه گونه بلوط در جنگل چناره مریوان، کردستان

صفحه 329-339

10.22059/jne.2012.29787

حسن پوربابایی؛ شیوا زندی ناوگران؛ محمد نقی عادل


بررسی اثر قرق بر میزان ترسیب کربن درمنه‎زارها در مناطق خشک استان سمنان

صفحه 341-352

10.22059/jne.2012.29788

رضا تمرتاش؛ مائده یوسفیان؛ سیده خدیجه مهدوی؛ محمد مهدوی


ارزیابی ریسک زیست‎محیطی خط انتقال سراسری گاز به روش مالبایر در استان لرستان

صفحه 353-365

10.22059/jne.2012.29789

مریم خالقیان؛ افشین دانه کار؛ نعمت الله خراسانی؛ سید علی جوزی؛ جهانگیر فقهی؛ سید رضا نوابی قمصری


بررسی نحوه مدیریت پوشش گیاهی در حاشیه جاده (مطالعه موردی حاشیه جاده کوهی‌خیل- بهنمیر)

صفحه 367-377

10.22059/jne.2012.29790

احمد خداداد؛ عادل سپهری


ارایه مدل بهینه توسعه یکپارچه شهری در استان تهران

صفحه 379-392

10.22059/jne.2012.29791

صبا رضا سلطانی؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی اصغر آل شیخ


گزارش وجود Artemia franciscana, Kellogg 1906 در دریاچه طشک، ایران

صفحه 393-401

10.22059/jne.2012.29792

سپیده شفائی؛ صمد زارع؛ رامین مناف فر؛ آفاق فلاحتی


نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1391، صفحه 271-401
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1391، صفحه 139-270
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
فروردین 1391، صفحه 1-138