ارزیابی ریسک زیست‎محیطی خط انتقال سراسری گاز به روش مالبایر در استان لرستان

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی ریسک زیست‎محیطی خطوط لوله در قالب یک مطالعه موردی واقع در خط لوله گاز سراسری نهم در استان لرستان می‎باشد. در این مطالعه ضمن استفاده از روش نمایه‎سازی برای ارزیابی ریسک از سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تولید نقشه‎های مورد نیاز مربوط به ریسک‎های محیطی و نقشه‎سازی نمره‎های ریسک نسبی و همچنین تشریح وضعیت موجود منابع زیست‎محیطی منطقه مورد مطالعه استفاده شد. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی زیرنمایه‎های مختلف مورد مقایسه و اولویت‎بندی قرار گرفت. از میان لایه‎های مورد ارزیابی زیرنمایه کلی تخریب عوامل ثالث، لایه کاربری اراضی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد و نشان داد کاربری اراضی وزن بیشتری نسبت به سایر لایه‎ها در محاسبه ریسک خط لوله دارد. از میان امتیازات به دست آمده مخاطرات کل، امتیاز زیرنمایه کلی تخریب عوامل ثالث از سایر امتیازات کمتر و معرف مخاطرات بالاتری بود. همچنین زیرنمایه خوردگی امتیاز بیشتر و مخاطرات کمتری را نشان داد. روش نمایه‎سازی یک روش نسبتاً جامعی در این زمینه می‎باشد، این روش با در برگیری تمام شرایط، روشی با مناسبت نسبی را فراهم آورده است، که نتایج مناسبی را نیز در این تحقیق به دست آورد. در مطالعات آینده پیشنهاد می‎شود با انتخاب مقاطع مناسب، اثرات خط لوله گاز در حد میکروکلیما بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Risk Assessment of Gas Pipeline with Method of Muhlbauer (Case Study: Lorestan Province)

نویسندگان [English]

 • maryam khaleghian 1
 • Afshin Danehkar 1
 • Nematollah Khorasani 1
 • Seyed Ali Jozi 2
 • Jahangir Feghhi 1
 • Seyed reza Navabi ghamsari 3

چکیده [English]

The purpose of this study is environmental risk assessment of pipelines in case study conducted in the 9th National Gas Pipeline in Lorestan province (Iran). The study employed the indexing method for investigating the risk through the Muhlbauer method. Geographic Information System is also used to develop the maps corresponding to the environmental risks and to map the relative risk scores and also to delineate the current status of environmental resources in the study area. The different sub-indices were compared and prioritized using a hierarchical analysis. Among the layers under investigation, the land use layer gained the highest score. Accordingly, the land use layer proved to have more weight, compared to other layers, in calculating pipeline risk. Among the obtained scores, the sub-index of third-party damage scored lower than the others, indicating more risks. The sub-index of corrosion scored higher, indicating fewer risks. Indexing System is a comprehensive method. This method includes all of qualifications and in this study earned appropriate results. In the future study it is proposed the by selecting suitable sections the effects of gas pipelines in limit of microclimate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • environmental risk assessment
 • gas pipeline
 • Geographic Information Systems
 • indexing system
 • Muhlbauer
دوره 65، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1391
صفحه 353-365