حذف فلزات سنگین Cr(VI و Zn(II از پساب توسط پوسته برنج

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان، همدان

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

پوسته برنج به عنوان یک ماده زائد جامد آلی توانایی بالایی در حذف یون‌ فلزات سنگین از پساب‌ را دارد و می‌تواند در تصفیه پساب‎های صنعتی که از مهمترین منابع آلاینده آب و خاک به فلزات سنگین هستند، بسیار مفید و کارامد باشد. در این مطالعه به بررسی حذف یون‌ فلزات سنگین روی دو ظرفیتی و کروم شش ظرفیتی از پساب‌ حاوی فلزات سنگین روی و کروم توسط پوسته برنج خام پرداخته شد. سپس با اضافه نمودن پوسته برنج به محیط واکنش، درصد جذب یون‌ فلزات روی دو ظرفیتی و کروم شش ظرفیتی توسط ذرات پوسته برنج در اسیدیته‌ها، غلظت‌های اولیه مختلف یون فلزات روی و کروم در پساب، زمان‎های تماس، دماهای متفاوت و مقادیر مختلف از ماده جاذب مورد آزمایش قرار گرفت. طبق نتایج با افزایش pH پساب ساختگی، درصد جذب یون‌های فلز روی و کروم توسط ذرات پوسته برنج به ترتیب افزایش و کاهش یافت و در pH برابر با 7 و 2 به حداکثر مقدار خود رسید. علاوه بر این با افزایش غلظت اولیه فلز، راندمان حذف فلزات روی و کروم کاهش یافتند. درصد جذب برای فلزات روی و کروم بستگی به مدت زمان تماس داشت، به طوری که با افزایش مدت زمان تماس، درصد جذب برای هر دو فلز نیز افزایش یافت و بعد از گذشت 2 و 3 ساعت به ترتیب برای فلزات روی و کروم به حالت تعادل رسیدند. مقدار جذب بستگی به میزان دمای واکنش داشت، به طوری که با افزایش دمای واکنش درصد حذف هر دو فلز نیز افزایش یافت. همچنین درصد جذب بستگی به مقدار ماده جاذب داشت. با افزایش مقدار پوسته برنج به پساب ساختگی، درصد جذب فلزات روی و کروم افزایش یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پوسته برنج توانایی خوبی جهت حذف فلزات روی دو ظرفیتی و کروم شش ظرفیتی از پساب را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Removal of Zn(II) and Cr(VI) From Aqueous Solutions Using Rice Husk

نویسندگان [English]

  • Hasan Parvizi mosaed 1
  • Soheil Sobhan ardakani 2
  • Amirhossein Hamidian 3

1

2

3

چکیده [English]

Rice husk is as an organic solid waste material that has high adsorbing capacity in removal of heavy metal ions from wastewater, and can be very effective in treating industrial aqueous solutions that are important sources of water and soil pollution. In this study, the removal of Zn(II) and Cr(VI) ions from aqueous solutions using rice husk was investigated. The investigated parameters included acidity, initial concentrations of ions in aqueous solution, contact time, temperature and the amount of adsorbent matter used for treatment. With increasing pH of the solution, the adsorption of zinc and chromium ions by rice husk were increased and decreased, respectively. The maximum adsorption was occurred in pH 7 and 2. Moreover, with increasing initial concentration of metals, the removal efficiencies of zinc and chromium were decreased. While, with increasing the contact time, the removal efficiencies were increased and reached an equilibrium after 2 and 3 hours for zinc and chromium, respectively. The metal adsorption is also dependent on the reaction temperature, so that by increasing temperature the percentage of adsorption was increased. With increasing the amount of husk rice to the solution, the percentages of adsorption of zinc and chromuim were increased. Rice husk showed to be a proper absorbent for the removal of Zn (II) and Cr (VI) from aqueous solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • aqueous solution
  • Cr(VI)
  • Heavy metal
  • Row rice husk
  • Zn(II)
دوره 65، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1391
صفحه 315-327