دوره و شماره: دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-138 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر مشهد

صفحه 1-12

10.22059/jne.2012.29459

معصومه آریایی؛ امیرحسین حمیدیان


تنوع گونه ای ناحیه جزرومدی ساحل جنوبی جزیره قشم بر اساس بیوتپ های غالب

صفحه 13-29

10.22059/jne.2012.29460

زینب انصاری؛ جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی


تاثیر مدیریت ذخیره گاهی بر تنوع گونه های گیاهی (مطالعه موردی: ذخیره گاه گلابی وحشی چم حصار دلفان)

صفحه 31-43

10.22059/jne.2012.29461

حمزه جعفری سرابی؛ بابک پیله ور؛ غلامحسین ویس کرمی؛ جواد سوسنی


ارزیابی ارتباط ترکیب پسماند و بروز تعارض گرگ (Canis lupus) با جوامع بومی در استان همدان

صفحه 45-52

10.22059/jne.2012.29462

منصوره حسن زاده؛ محمد کابلی؛ رسول خسروی؛ محسن احمدی


طرح ریزی گردشگری متکی به طبیعت در تالاب چغاخور با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE)

صفحه 53-66

10.22059/jne.2012.29463

افشین دانه کار؛ زهرا اسدالهی؛ افشین علیزاده؛ آرش جوانشیر


کمی سازی رابطه پارامترهای کیفی آب زیرزمینی و پدیده های سطح زمین (حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان)

صفحه 67-82

10.22059/jne.2012.29464

بهناز راحلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمیدرضا مرادی


شبیه سازی تغییرات مکانی در ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت تهران-کرج)

صفحه 83-93

10.22059/jne.2012.29465

مهدی شیخ گودرزی؛ سیدحسن موسوی؛ نعمت الله خراسانی


تعیین اولویت های گردشگری در منطقه گاوخونی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

صفحه 95-110

10.22059/jne.2012.29466

هدا عبداللهی؛ سید حمید متین خواه؛ حسین بشری؛ سید محسن حسینی


کمی سازی ساختار مکانی جنگل های میان بند شمال ایران (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود )

صفحه 111-125

10.22059/jne.2012.29467

وحید علی جانی؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر


مدل نمایه مطلوبیت زیستگاه (HSI) برای شنگ معمولی (Lutra lutra) در منطقه شکار ممنوع دیلمان - درفک

صفحه 127-137

10.22059/jne.2012.29468

محمود کرمی؛ محمد دهدار درگاهی؛ منا حمزه پور


نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1391، صفحه 271-401
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1391، صفحه 139-270
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
فروردین 1391، صفحه 1-138