دوره و شماره: دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-138 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر مشهد

صفحه 1-12

10.22059/jne.2012.29459

معصومه آریایی؛ امیرحسین حمیدیان


تنوع گونه ای ناحیه جزرومدی ساحل جنوبی جزیره قشم بر اساس بیوتپ های غالب

صفحه 13-29

10.22059/jne.2012.29460

زینب انصاری؛ جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی


تاثیر مدیریت ذخیره گاهی بر تنوع گونه های گیاهی (مطالعه موردی: ذخیره گاه گلابی وحشی چم حصار دلفان)

صفحه 31-43

10.22059/jne.2012.29461

حمزه جعفری سرابی؛ بابک پیله ور؛ غلامحسین ویس کرمی؛ جواد سوسنی


ارزیابی ارتباط ترکیب پسماند و بروز تعارض گرگ (Canis lupus) با جوامع بومی در استان همدان

صفحه 45-52

10.22059/jne.2012.29462

منصوره حسن زاده؛ محمد کابلی؛ رسول خسروی؛ محسن احمدی


طرح ریزی گردشگری متکی به طبیعت در تالاب چغاخور با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE)

صفحه 53-66

10.22059/jne.2012.29463

افشین دانه کار؛ زهرا اسدالهی؛ افشین علیزاده؛ آرش جوانشیر


کمی سازی رابطه پارامترهای کیفی آب زیرزمینی و پدیده های سطح زمین (حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان)

صفحه 67-82

10.22059/jne.2012.29464

بهناز راحلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمیدرضا مرادی


شبیه سازی تغییرات مکانی در ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی با روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت تهران-کرج)

صفحه 83-93

10.22059/jne.2012.29465

مهدی شیخ گودرزی؛ سیدحسن موسوی؛ نعمت الله خراسانی


تعیین اولویت های گردشگری در منطقه گاوخونی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

صفحه 95-110

10.22059/jne.2012.29466

هدا عبداللهی؛ سید حمید متین خواه؛ حسین بشری؛ سید محسن حسینی


کمی سازی ساختار مکانی جنگل های میان بند شمال ایران (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود )

صفحه 111-125

10.22059/jne.2012.29467

وحید علی جانی؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر


مدل نمایه مطلوبیت زیستگاه (HSI) برای شنگ معمولی (Lutra lutra) در منطقه شکار ممنوع دیلمان - درفک

صفحه 127-137

10.22059/jne.2012.29468

محمود کرمی؛ محمد دهدار درگاهی؛ منا حمزه پور


نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)