دوره و شماره: دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-138 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
1. مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر مشهد

صفحه 1-12

معصومه آریایی؛ امیرحسین حمیدیان