الگوی مکانی سه گونه بلوط در جنگل چناره مریوان، کردستان

نویسندگان

گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا

چکیده

یکی از ویژگی‎های مهم جوامع گیاهی، الگوی مکانی درختان می‎باشد. هدف نهایی کشف الگوهای مکانی، تشکیل و ارائه فرضیه‎های مربوط به ساختار جوامع بوم شناختی است. الگوی مکانی توده‎ها با اندازه‎گیری و تعیین موقعیت درختان در توده‎ها و وارد کردن آنها در چارچوب‎های تحلیلی، اندازه‎گیری می‎شود. الگوی مکانی جوامع گیاهی در هر نقطه از زمان و در بسیاری از فرآیندها مثل پراکنش بذور، رشد، مرگ و میر، توپوگرافی خاک، میکروکلیما یا اختلالات مشاهده شده است. هدف از این تحقیق بررسی الگوی مکانی سه گونه ویول (Quercus libani)، بلوط ایرانی (Q. brantii) و دارمازو (Q. infectoria) در جنگل چناره در شهرستان مریوان استان کردستان بود. برای این منظور، از روش نمونه‎برداری فاصله‎ای مربع تی استفاده شد. برای جمع‎آوری اطلاعات لازم تعداد 30 فطعه نمونه و به همین تعداد نقطه نمونه‎برداری در قالب یک شبکه آماربرداری منظم با نقطه شروع تصادفی با ابعاد 100×100 متر برداشت شد، به طوری که محل تقاطع اضلاع شبکه، نقاط نمونه‎برداری و این نقاط مراکز قطعات نمونه بودند. برای تحلیل الگوی مکانی از شاخص‎های هاپکینز، مربع تی و جانسون و زایمر استفاده شد. کلیه شاخص‎ها الگوی تصادفی را برای گونه‎های بلوط نشان دادند. اطلاعات مکانی به مدیران منابع طبیعی اجازه می دهد تا بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند و سودمندی منابع طبیعی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Pattern of Three Oak Species in Chenare Forest of Marivan, Kordestan

نویسندگان [English]

  • Hasan Pourbabaei
  • Shiva Zandi navgaran
  • Mohammad Naghi Adel

چکیده [English]

Spatial pattern of trees is an important characteristic of plant communities. Generating hypotheses relating to the structure of ecological communities is the aim of spatial pattern recognition. Stands spatial patterns are measured and mapped by measuring tree locations in the stand and entering each coordinates into analytical frameworks. The spatial pattern of plant populations observed at any point in time is the product of many processes in the past such as seed dispersal, growth, mortality, soil topography, microclimate, or disturbances. The aim of this study is to investigate on spatial pattern of three species Oak (Quercus. libani, Q. brantii and Q. infectoria) in Chenare forest at Marivan city in Kurdistan province. For this purpose, T-square distance sampling method was used. A grid of 100 m×100 m was applied and then 30 sample plots were established. The grid intersections were applied as the center of sample plots and the beginning of distance sampling techniques. Hopkins, T-square and Johnson and Zimmer indices were used to analyze the spatial pattern. All of the indicators showed a random pattern for Oak species. Such spatial information allows to natural resource managers to make better-informed decisions and increase the potential for enhanced natural resource utilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chenare Forest of Marivan
  • Hopkins index
  • Johnson and Zimmer distribution index
  • spatial pattern
  • T-square index
  • T-square method
دوره 65، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1391
صفحه 329-339