دوره و شماره: دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 139-270 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در ارزیابی اثرات تجمعی شبکه جاده ای بر پوشش درختی

صفحه 139-152

10.22059/jne.2012.29598

مهلا حسینی وردئی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید مسعود منوری؛ میرمسعود خیرخواه زرکش


پایش زیستی آلاینده‌های هوا (ازن و دی‌اکسید‌نیتروژن) با استفاده از گلسنگ Lecanora muralis

صفحه 153-162

10.22059/jne.2012.29599

محمدرضا خانی؛ مهناز واعظی؛ الهام قنادی؛ اسد عبدی


ساختار تنوع زیستی موجودات خاک‌زی در بوم‌سازگان‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک

صفحه 163-179

10.22059/jne.2012.29600

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ امیر لکزیان


توانایی گونه های توت سفید (Morus alba) و سپیدار (Populus alba) در تثبیت و برداشت فلزات سنگین

صفحه 181-191

10.22059/jne.2012.29601

مریم رفعتی؛ نعمت ا... خراسانی؛ فرهنگ مراقبی؛ انوشیروان شیروانی


جلبک سبز: شاخص زیستی آلودگی فلزات سنگین در رود شور، رباط کریم

صفحه 193-204

10.22059/jne.2012.29602

مریم زارع؛ امیرحسین حمیدیان؛ هادی پورباقر؛ سهراب اشرفی؛ لیلا وزیری


معرفی حریم توسعه در سواحل جنوبی دریای خزر مطالعه موردی: استان مازندران

صفحه 205-222

10.22059/jne.2012.29603

مریم سعید صبائی؛ افشین دانه کار؛ علی اصغر درویش صفت؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ حسن آزرم دل


ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست حوزه کرگانرود با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین

صفحه 223-234

10.22059/jne.2012.29604

مهدی شیخ گودرزی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ جهانگیر فقهی


مدل سازی مطلوبیت زیستگاه تابستانه خرس قهوه ای (Ursus arctos syriocus) در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

صفحه 235-245

10.22059/jne.2012.29605

فرهاد عطایی؛ محمود کرمی؛ محمد کابلی


مدل سازی مطلوبیت زیستگاه گراز (Sus scrofa) در منطقه الموت شرقی استان قزوین

صفحه 247-258

10.22059/jne.2012.29606

حمید گشتاسب؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ فرهاد عطایی؛ عبدالحسین مظفری


کاربرد نمونه برداری مسافتی جهت برآورد جمعیت قرقاول در جنگل سعدآباد گرگان

صفحه 259-270

10.22059/jne.2012.29607

حسین وارسته مرادی


نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)