دوره و شماره: دوره 71، شماره 4، دی 1397 
ارزیابی تجزیه‌ی پارچه‌ی ریون تحت شرایط کمپوست‌سازی

صفحه 425-436

10.22059/jne.2018.250007.1463

محمدجواد اسمعیل زاده؛ عباس رشیدی


کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)

صفحه 437-451

10.22059/jne.2018.219125.1266

کاظم اسماعیلی؛ زهرا صادقی؛ عبدالرضا کابل؛ حسنا شفائی


بررسی و ارزیابی عملکرد جاذب های طبیعی ساقه، برگ و ریشه زرشک در حذف کروم از پساب

صفحه 453-463

10.22059/jne.2018.244885.1443

علی شهیدی؛ زهرا زراعتکار؛ اکبر محمدی


تاثیر فاکتورهای اقلیمی بر نرخ تجزیه و ناپدید شدن گروه های سرگین، مطالعه موردی: گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز

صفحه 465-478

10.22059/jne.2018.214173.1230

آسیه علی اکبری؛ محمودرضا همامی؛ رسول خسروی؛ سید محمود قاسم پوری


پهنه‌بندی اقلیمی آسایش گردشگری جنگل در استان چهار‌محال و بختیاری (مطالعه موردی: سامان عرفی منج)

صفحه 479-493

10.22059/jne.2018.254281.1494

اعظم فدائی تهرانی؛ جهانگیر فقهی؛ بیت الله محمودی؛ مقداد جورغلامی


عوامل محیطی تبیین کننده توزیع ارتفاعی سوسماران در ایران (مطالعه موردی خانواده لاسرتیده)

صفحه 495-508

10.22059/jne.2018.256578.1512

انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ آنماری اوهلر


مقایسه کارکرد مدل های مفهومی در شبیه سازی هیدرولوژیک رودخانه

صفحه 509-521

10.22059/jne.2018.227408.1339

مهدی شیخ گودرزی؛ بهمن جباریان امیری؛ حسین آذرنیوند


تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان

صفحه 523-536

10.22059/jne.2018.231855.1373

علیرضا محمدی؛ محمد کابلی؛ امیر علم بیگی؛ جوزه ویسنت لوپز بااو


بهینه سازی حذف سرب از محلول آبی با استفاده از یک نانوکامپوزیت کربنی به روش تاگوچی

صفحه 537-548

10.22059/jne.2018.255472.1504

فاطمه موجودی؛ امیرحسین حمیدیان؛ نورالدین گودرزیان؛ سهیل ایگدری


مقایسه قابلیت کاربرد دو روش رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در پهنه بندی حساسیت آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران

صفحه 549-563

10.22059/jne.2018.239234.1415

کیانوش ویدامنش؛ حامد ادب؛ آزاده عتباتی


چکیده های انگلیسی

صفحه 565-567

10.22059/jne.2018.70992