ارزیابی تجزیه‌ی پارچه‌ی ریون تحت شرایط کمپوست‌سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

حجم پسماندهای پارچه‌ای تولید شده در سراسر جهان دائما درحال‌افزایش است. بخش قابل توجهی از این پسماندها دارای قابلیت بازیافت‌شدن یا تبدیل‌شدن‌ به کمپوست می‌باشند اما در کشور ما، برای مدیریت پسماند‌های پارچه‌ای، راهی جز سوزاندن و دفن وجود ندارد. در بین انواع پارچه‌ها، برخی دارای قابلیت زیست‌تخریب‌پذیری بیشتری می‌باشند و می‌‌توانند تحت شرایط مناسب، با سرعت قابل‌قبول تجزیه شوند. در این پژوهش قابلیت تجزیه‌ی پارچه‌های ریون، تحت شرایط کمپوست‌سازی مورد بررسی قرار گرفت. در طول فرآیند کمپوست‌سازی، دما، رطوبت و هوادهی تحت کنترل بوده و در زمان‌های مشخص، از پارچه‌ها نمونه برداری شد و تغییرات برخی پارامتر‌های عملیاتی نظیر دما، رطوبت و pH مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات ساختار و مورفولوژی پارچه‌ها قبل و بعد از تجزیه، به‌وسیله‌ی طیف FTIR و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد و در پایان فرآیند، با اندازه‌گیری کاهش وزن ناشی از تبدیل مواد آلی توسط میکرو ارگانیسم‌ها، میزان تجزیه‌ی این پارچه‌ها ارزیابی شد. در آخر درجه‌ی بالغ‌شدن کمپوست حاصل نیز به‌وسیله‌ی آزمون جوانه‌زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی‌ها، تغییرات در پیوندهای هیدروژنی موجود در زنجیره‌های سلولزی پارچه‌ی ریون را نشان داد. با توجه به درصد کاهش وزن نمونه‌ها در انتهای آزمون، پارچه‌ی ریون دارای قابلیت تجزیه تحت شرایط کمپوست‌سازی می‌باشد و نتایج آزمون جوانه‌زنی نشان داد که کمپوست حاصل، از نظر بالغ شدن در سطح قابل قبولی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the disintegration of rayon fabric under composting conditions

نویسندگان [English]

  • MohammadJavad Esmaeilzade
  • Abbas Rashidi
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The volume of fabric wastes throughout the world is constantly increasing. A significant proportion of these wastes are recoverable or compostable, but in our country there is no other way of burning and landfilling for the management of these wastes. Among the various types of fabrics, some have greater biodegradability and can be decomposed at the acceptable rates under controlled conditions. In this study, the disintegration of rayon fabric was investigated under composting conditions. During the composting process, temperature, moisture and aeration were controlled and by sampling at the certain times, changes in some operating parameters such as temperature, moisture and pH were investigated. Structural and morphological changes of the linen fabric before and after disintegration were investigated by FTIR spectra and scanning electron microscopy (SEM). At the end of the process, by measuring the weight loss due to organic matter conversion, the disintegration of this fabric was evaluated and the maturation of resulting compost was investigated by a germination test. The results revealed the breakdown of hydrogen bonds in the fabric. The samples weight loss at the end of the test showed that the rayon fabric is biodegradable under composting conditions, and due to the germination test, the resulting compost maturity is at the acceptable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biodegradability
  • composting
  • rayon fabric