دوره و شماره: دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 287-423 
8. برآورد غلظت ریزگردها با استفاده از متغیرهای آب و هوایی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

صفحه 385-397

سجاد عالی محمودی سراب؛ محمد هادی معیری؛ شعبان شتایی جویباری؛ علیرضا راشکی