دوره و شماره: دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 287-423 
مقایسه آماری و هیدروژئوشیمیایی کیفیت آبهای زیرزمینی دشتهای غربی و شرقی استان کردستان

صفحه 287-300

10.22059/jne.2018.233988.1388

شیرکو ابراهیمی محمدی


بررسی راندمان حذف روی و مس از محلول آبی با استفاده از جاذب نانوساختار نی

صفحه 301-314

10.22059/jne.2018.234833.1392

علی بافکار؛ هدی کهریزی؛ معصومه فراستی


فیلوژنی و تنوع ژنتیکی کل و بز (Capra aegagrus (Erxleben, 1777 در استان مازندران بر اساس ژن ناحیه ی D-Loop میتوکندریایی

صفحه 315-327

10.22059/jne.2018.233561.1384

سیده مژگان حسینی حیدری؛ سعید نادری؛ حسن رجبی مهام؛ حمیدرضا رضایی


مطالعات ترمودینامیکی و ایزوترمی حذف فنل با غربال مولکولی MCM-48

صفحه 329-342

10.22059/jne.2018.224468.1308

فاطمه رابع؛ زهره سعادتی


بررسی مقایسه‌ای کارایی بیوپلیمرهای طبیعی نانوفیبرکیتین و نانوفیبرلیگنوسلولز در حذف فلز سنگین سرب از محلول‌های آبی

صفحه 343-357

10.22059/jne.2018.242728.1435

سعیده رستگار؛ حسن رضایی؛ حسین یوسفی


مهمترین عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش گونه در معرض انقراض قره‌تاج (Anagyris foetida L. ) در شهرستان گیلان‌غرب

صفحه 359-369

10.22059/jne.2018.212042.1211

شاهرخ سبزی؛ حامد جنیدی جعفری؛ پرویز کرمی


بررسی وضعیت گردشگری در طاق بستان با تکیه بر معیارهای ارزشگذاری مشروط

صفحه 371-383

10.22059/jne.2018.229200.1351

نیلوفر طهماسبی زاده؛ فاطمه کریمی اورگانی


برآورد غلظت ریزگردها با استفاده از متغیرهای آب و هوایی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

صفحه 385-397

10.22059/jne.2018.221268.1280

سجاد عالی محمودی سراب؛ محمد هادی معیری؛ شعبان شتایی جویباری؛ علیرضا راشکی


بررسی سطح آلودگی و الگوی توزیع فضایی غلظت فلزات سنگین (کروم، نیکل، مس، سرب و روی) در شهر صنعتی ماهشهر

صفحه 399-412

10.22059/jne.2018.220690.1277

فاطمه محمدعلیزاده؛ ابراهیم پناهپور؛ احد نظرپور


بررسی تاثیر آلودگی سرب بر بروز ADHD در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

صفحه 413-423

10.22059/jne.2018.254549.1497

لیلا نام آور؛ مهدیه صالحی


چکیده های انگلیسی

صفحه 143-145

10.22059/jne.2018.70991