کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم ومهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم ومهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

3 سازمان آب منطقه ای گرگان

چکیده

طرح‌های توسعه منابع آب (نظیر احداث سدها) دارای اثرات زیست محیطی متعددی می‌باشد، که تغییر رژیم طبیعی رودخانه و کاهش جریان سطحی پایین دست از مهم‌ترین آن است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در برنامه ریزی منابع آب برآورد حق آبه زیست محیطی در رودخانه ها متاثر از متغیرهای طبیعی، درک اهمیت حفاظت از منابع آب، تنوع زیستی و زیست بوم وابسته به جریان رودخانه می باشد. جریان زیست محیطی توصیفی از زمان، کیفیت و مقدار جریان مورد نیاز برای حفظ آب شیرین ، اکوسیستم مصب رودخانه، رفاه انسان و معیشت وابسته به آب است. هدف اصلی از تحقیق حاضر، برآورد حقآبه زیست محیطی رودخانه گرگانرود (ایستگاه آق قلا)بر اساس دوره آماری 33 ساله، از روش‌های هیدرولوژیکی: تنانت، تسمن، جریان پایه آبزیان، منحنی تداوم جریان و تغییر منحنی تداوم جریان در ماه‌های مختلف سال می باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد حداقل دبی گرگانرود (ایستگاه آق قلا) جهت تأمین جریان زیست محیطی با استفاده از روش-های فوق به‌ترتیب مساوی 27/2، 8/1، 51/5، 47/4و 33/3 (کلاس مدیریت زیست محیطی C) متر مکعب بر ثانیه باید می باشد. در این تحقیق نشان داده شده است که در غیاب اطلاعات اکولوژیکی، شاخص‌های هیدرولوژیکی می‌توانند برای یک تخمین اولیه از نیازهای جریان زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application Hydrological methods for estimating River Environmental water rights (Case Study of Gorganroud River)

نویسندگان [English]

  • kazem Esmaili 1
  • zahra Sadeghe 2
  • Abdolreza kaboli 3
  • hosna shafaei 2
1 Associate professor wayer science and engineering Dept. ferdowsi university of mashhad
2 water science and engineering Dept. ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

Water resource development plans (such as dams) has the numerous environmental effects, which altering the natural regime of river and river flow reduction is the most important. One of the most important environmental challenges in water resources planning is river water rights estimation affected by natural variables, understanding the importance of protecting water resources, variety biological and ecosystems related to river flow. Environmental flows is meaning time, quality and amount of required current to protect freshwater, estuarine ecosystems, human welfare and livelihoods related to water. The main aim of this study is estimation of environmental water right Gorganrood river (Aq Qala station) based on 33-year period, using hydrological methods: Tennant, Tessman, aquatic base flow, flow duration curve and duration curve change in different months of years. The results show that at least the Gorganrood river flow (Aq Qala station) to provide environmental flows using the above methods, respectively should equal to 27/2, 8/1, 51/5, 47/4 and 33/3 (class C) cubic meters per second. This study has shown that in the absence of information on the ecological, hydrological indices can be used for preliminary estimation of environmental flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stable development
  • Environmental water rights
  • hydrological methods
  • Gorgan