بررسی و ارزیابی عملکرد جاذب های طبیعی ساقه، برگ و ریشه زرشک در حذف کروم از پساب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی-دانشگاه بیرجند-بیرجند-ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند- بیرجند- ایران

چکیده

فلزات سنگین درون محیط تجزیه ناپذیر بوده و می‌توانند برای بسیاری از گونه‌های جانوری خطرناک باشند. به همین دلیل، حذف یون فلزات سنگین از آب و فاضلاب به منظور سلامت عمومی و محیط زیست فرآیندی مهم محسوب می‌شود. از این‌رو ارائه یک روش مطمئن که ضمن رفع آلودگی‌های صنعتی، کم هزینه و سازگار با محیط زیست باشد بسیار ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی حذف یون کروم شش ظرفیتی از پساب به وسیله جاذب‌های ریشه، ساقه و برگ زرشک صورت پذیرفت. میزان pH اولیه محلول، زمان واکنش، وزن جاذب و غلظت اولیه کروم از مهم‌ترین پارامترهای مورد بررسی بوده که در این تحقیق میزان تغییرات آن‌ها در هر جاذب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کارایی حذف کروم شش‌ظرفیتی با افزایش pH و غلظت اولیه کروم کاهش می‌یابد، در صورتی که با افزایش مقدار جاذب و مدت زمان تماس ذرات جاذب با محلول حاوی یون کروم، درصد حذف افزایش یافته و سپس به حالت تعادل می‌رسد. همچنین حداکثر ظرفیت جذب برای جاذی‌های ریشه، ساقه و برگ زرشک به‌ترتیب برابر 92/23 ، 6/15 و 40/32میلی گرم بر گرم بدست آمد. نتایج حاصل از مطالعات تعادلی مشخص ساخت که فرآیند جذب از مدل ایزوترمی لانگمیر پیروی می‌کند. بنابراین استفاده از ضایعات ارزان قیمت کشاورزی و سازگار با محیط زیست به منظور حذف فلز سنگین کروم و امکان استفاده مجدد از این آب‌ها در مصارف کشاورزی در کشور بسیار راه‌گشا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and evaluate the performance of natural absorbent stems, leaves and roots of Barberry in removing chromium from wastewater

نویسندگان [English]

  • Ali Shahidi 1
  • Zahra Zeraatkar 2
  • Akbar Mohamadi 2
1 Water engineering Dept. Faculty of Agriculture University of Birjand Birjand Iran
2 Water Eng. Dept.- faculty of Agriculture- University of Birjand- Birjand- Iran
چکیده [English]

One of the biggest needs facing most societies today is the lack of fresh water. Lack of safe water resources and high costs of treatment plans often prevent communities' access to this vital need. Therefore providing a reliable method that the elimination of industrial pollution, low cost and environmentally is very necessary. This study aimed to investigate the removal of hexavalent chromium from waste water by absorbing roots, stems and leaves of barberry was done. The initial pH, reaction time, absorption weight and initial concentration of chromium was the most important parameters that in this study examined in each adsorbent. The results showed that the removal efficiency of hexavalent chromium by increasing pH and initial chromium concentration decreases, in the event that increase the amount of particulate absorbent and adsorbent contact time with the solution containing chromium ion, removal rate increases and then reaches a state of equilibrium. It was also observed that the absorbent roots of barberry with less than two other absorbent removal rate is higher. Therefore, use of low-cost agricultural waste is very helpful in order to remove the heavy metals chromium and reuse of water for agriculture in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Industrial Wastewater
  • Heavy Metal
  • Natural absorbent
  • Barberry Root