دوره و شماره: دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-285 
6. تعیین تقویم شرجی و علل سینوپتیک آن در سواحل جنوب کشور، مطالعه موردی: ایستگاه بندرعباس

صفحه 213-226

فرانک کهریزی؛ محمدحسین ناصرزاده؛ بهلول علیجانی؛ اسماعیل احمدی


8. تعیین نمایه‌های مؤثر بر تغییر کیفیت خاک در رابطه با نوع کاربری اراضی

صفحه 239-253

علی اکبر نظری سامانی؛ محمد جعفری؛ کاظم نصرتی؛ فاطمه رحیمی؛ مهسا عبدالشاه نژاد


10. بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوههای البرز و زاگرس

صفحه 269-285

سارا یالپانیان؛ مسعود نظری زاده دهکردی؛ عاطفه اسدی؛ مریم امیدی؛ علی رضایی خوزانی؛ محمد کابلی