دوره و شماره: دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 139-285 
مقایسه سه روش تعیین دبی محیط‌زیستی برای رودخانه هرو در حوزه‌ آب منطقه‌ای استان اردبیل

صفحه 139-150

10.22059/jne.2018.67397

بهمن جباریان امیری؛ بهاره خرازی باهری؛ بابک خیاط رستمی


تعیین عناصر دارای پتانسیل غنی شدگی در باطله های کانه آرایی معدن مس سرچشمه رفسنجان، استان کرمان

صفحه 151-167

10.22059/jne.2018.208705.1173

مهدی خراسانی؛ عصمت اسماعیل زاده


توسعه مدلی برای برنامه ریزی توسعه با تأکید بر پارامتر های محیط زیست، انرژی و اقتصاد مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی

صفحه 169-184

10.22059/jne.2018.210832.1204

جلال رضائی نور؛ مهران سلطانی؛ محسن عاقلان


بررسی وضعیت زیست محیطی خاک و گیاه Astragalus sp. در اراضی اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد

صفحه 185-195

10.22059/jne.2018.250891.1472

مریم زارع رشکوئیه؛ امیرحسین حمیدیان؛ بهمن جباریان امیری


تغییرات گروه گونه های پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل محیطی و مدیریتی در اکوسیستم های کوهستانی زاگرس (مطالعه موردی: بانه)

صفحه 197-212

10.22059/jne.2018.249751.1462

بختیار فتاحی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ پژمان طهماسبی


تعیین تقویم شرجی و علل سینوپتیک آن در سواحل جنوب کشور، مطالعه موردی: ایستگاه بندرعباس

صفحه 213-226

10.22059/jne.2018.207496.1161

فرانک کهریزی؛ محمدحسین ناصرزاده؛ بهلول علیجانی؛ اسماعیل احمدی


مطالعه الگوی تغلیظ زیستی(BCF) و تجمع زیستی (BAF) ترکیبات آروماتیک در صدف تابوت موجدار

صفحه 227-236

10.22059/jne.2018.45211.639

معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه


تعیین نمایه‌های مؤثر بر تغییر کیفیت خاک در رابطه با نوع کاربری اراضی

صفحه 239-253

10.22059/jne.2018.126388.936

علی اکبر نظری سامانی؛ محمد جعفری؛ کاظم نصرتی؛ فاطمه رحیمی؛ مهسا عبدالشاه نژاد


محاسبه بهره‌وری سازگار با محیط‌زیست در بخش کشاورزی

صفحه 255-268

10.22059/jne.2018.210616.1200

مهسا هماییان؛ محمد آقاپور صباغی


بررسی آشیان بوم شناختی اقلیمی کمرکولی جنگلی (Sitta europaea) در رشته کوههای البرز و زاگرس

صفحه 269-285

10.22059/jne.2018.253038.1487

سارا یالپانیان؛ مسعود نظری زاده دهکردی؛ عاطفه اسدی؛ مریم امیدی؛ علی رضایی خوزانی؛ محمد کابلی