بهینه سازی حذف سرب از محلول آبی با استفاده از یک نانوکامپوزیت کربنی به روش تاگوچی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 ،گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 ،گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

آلودگی آب به فلزات سنگین به لحاظ مخاطرات آن برای سلامت انسان، به عنوان یک مشکل بهداشتی جدی در جهان مطرح است. از این رو حذف این آلاینده‌ها از محیطهای آلوده حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر نانوکامپوزیت کربنی از گرافن اکساید و کربن فعالِ تهیه شده از زائدات لیگنوسلولزی ساخته شد و سپس شرایط بهینه حذف سرب توسط آن به روش تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت و اثر 4 عامل موثر بر جذب، شامل دوزهای مختلف جاذب، مقادیر مختلف pH، غلظت‌های اولیه و زمانهای تماس متفاوت در 5 سطح بررسی شد. عدد یدی نانوکامپوزیت فوق 920 میلی‌گرم بر گرم تعیین شد. حداکثر راندمان حذف سرب توسط نانوکامپوزیت کربنی، در شرایط دوز 5/0 گرم بر لیتر جاذب، 6pH=، غلظت اولیه سرب 50 میلی‌گرم بر لیتر و زمان تماس 60 دقیقه به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده، نانوکامپوزیت ساخته شده در تحقیق حاضر، از قابلیت بالایی در حذف سرب از محلول آبی برخوردار است و می‌توان به عنوان یک جاذب ارزان، برای تصفیه پساب‌های آلوده به سرب پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing lead(П) removal from aqueous solution by a carbon nanocomposite using Taguchi method

نویسندگان [English]

  • fatemeh mojoudi 1
  • Amir Hossein Hamidian 2
  • Nooredin Goodarzian 3
  • Soheil Eagderi 4
1 Department of Environment, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Environment, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Applied Chemistry, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
4 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Water pollution with heavy metals is considered as a serious health problem in terms of human health risks. Therefore, it is important to remove these contaminants from polluted environments. In present study, a carbon nanocomposite was made of graphene oxide and activated carbon prepared from lignocellulosic waste and then optimum conditions for lead removal were investigated using Taguchi method and the effect of four effective factors on adsorption, including different adsorbent doses, pH values, initial concentrations and contact times were investigated at 5 levels. The iodine number of the nanocomposite was determined 920 mg/g. The maximum efficiency of lead removal by carbon nanocomposite was determined at a 0.5 g/L of adsorbent dose, pH=6, initial lead concentration of 50 mg/L and contact time=60 min. The produced nanocomposite in this study has a high potential for removal of lead from aqueous solution and can be proposed as a cheap absorbent for treatment of lead contaminated wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Carbon Nanocomposite"
  • "Optimization"
  • "Taguchi"
  • "Lead Removal"