تأثیر سرمای شدید بر پوشش درختی و درختچه‏ای پارک‏های شهر تهران در سال 1386

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جنگل‏شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه گرگان

2 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سرمای زمستان 1386 بر پوشش درختی و درختچه‏ای شهر تهران است. برای تعیین درصد خسارت، در تعدادی از پارک‏های شهری در شهر تهران از روش آماری برآورد نسبت و برداشت به طریق خط نمونه استفاده شد که به‌طور متوسط در محوطۀ جنگل‌کاری یا پارک (بسته به سطح پارک) تعداد 5 ترانسکت (خط نمونه) 100 متری در جهت شیب انتخاب شد و با حرکت روی این خط فرضی، درختان نمونه یادداشت شدند و وضعیت آب و هوایی زمستان 1386 تجزیه و تحلیل شد. برای این منظور، داده‏های دمای روزانه و ماهانۀ ایستگاه مهرآباد و اقدسیۀ تهران در دورۀ آماری 1329‌ـ 1386 بررسی شد. نتایج بررسی‏های آب و هوایی نشان داد که پس از حدود 35 سال در سال 1386 حداقل مطلق 8/10- درجۀ سانتی‏گراد ثبت‌شده در ایستگاه مهرآباد و 13- درجۀ سانتی‏گراد ثبت‌شده در ایستگاه شمال تهران (اقدسیه) مجدداً تکرار شده است. میانگین متحرک که بیشتر برای بیان دوام دمای چندین روز متوالی به کار می‏رود، در زمستان سال 1386 برای متوسط حداقل مطلق حدود 8- درجۀ سانتی‏گراد به دست آمد. نتایج بررسی میدانی فضای سبز شهر تهران نشان داد که از بین پایه‏های درختی موجود در پارک‏ها گونه‏های جوالدوزک، سرو نقره‏ای، آیلان به‌ترتیب با 70، 62 و 40 درصد بیشترین میزان آسیب را از خود نشان دادند و گونه‏هایی مثل زیتون تلخ و بداغ به‌منزلۀ گونه‏های مقاوم شناخته شدند که می‏توانند به‏عنوان دستورالعمل استفاده شوند.‏
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of extreme cold on trees and shrubs of tehran city in 2008

نویسندگان [English]

  • Samira Taati 1
  • Vahid Etemad 2
1 corresponding auther,M. Sc. Graduated Student of Forest Ecology, Faculty of Sciences of Forest, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran.
2 - Assistant Prof., Faculty of Forestry,Academy of Natural Resources, Tehran University, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

the purpose of this study is to evaluate the effect of extreme cold winter 1386on shrubs and trees cover.The transect method and ratio estimation were used to determine the percentage of damagein some urban park of tehranprovince. In every park (according to it's area) 5 transect were selected with length about 100 meters in the direction of slop and condition of winter climate in 2008 were analyzes. For this purpose daily and monthly temperature data of Mehrabad and Aghdasieh station of Tehran were analyzed during a statistical duration of 1951 – 2008. The results of climate showed that total least that is recorded-10/8 in 2008 after about 35 years. Mobile average that is used for sustainability of plants duration several days was -8 for 19 days at 2008 winter. So this temperature could damage plants. The results showed that maximum damage of trees and shrubs of tehran parks belong to Catalpa speciosa, Cupressusarizonica and Ailanthus altissima with 70, 62 and 40 percent respectively that could used as a recipe for planting.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Extreme cold
  • Tehran parks
  • Tree and shrub cover

 

 

Andarz, Z.,Falah, A.,Owladi, J.,Babaie, S., 2009. Inventory of city's forests using of aeralphoto,case study: 6 zone of Tehran. MohitShenasi 35, 55-62. (in persian)

Anonymous, 2009. Country Weather Organization, Weather data demanding Unit. (in persian)

Anonymous, Statistics Annals of Tehran, 2007. Tehran Municipality. Report number: 1, 230 p. (in persian)

Anonymous, Statistics Organization of Iran. 2007. Results of general census of population and settlement of Tehran. Report number 3, 120 p.

Ehsani-Tabatabaie, F., 2007. Plant's stress Physiology.payamenoor university press, Tehran, 268 p. (in persian)

HekmatShoar, H., 1993.plant physiology in stress condition. In translating: Mei-Nard, J., Hill oukart, D(author). Tabriz, pp. 251. (in persian)

Heidari-Sharifabad, H., 2000. Plant and drought.Research Institute of Forest and Rangelands press. Tehran,125 p. (in persian)

Ibrahimzade, H.,1999. Physiological of plant4 (Photosynthesis). Tehran university press, Tehran,314 p. (in persian)

Koochaki, E.,Soltani, A.,Azizi, M., 2003.Ecophysiological of plant. in translating:Larcher, V. (author). 2nd Ed. Mashad university of Jehad, Mashad, 271 p. (in persian)

Lesani, H., Mojtahedi, M., 2000. Basic of plant Physiology. In translating: Mayer, Anderson, Boning and Fratian(authors).5th Ed. Tehran University Publication, Tehran, 726 p. (in persian)

Richter, S. 2009. Frosts and Freezes, AgriLife Extension 12, 1-5.

Saeedi, Z., 2007. Genotype and Ecotype differentiation of Poplar Species through resistance to cold and making Lignin. Master thesis. Silviculture and forest ecology group. Gorgan university. Gorgan, Iran. 110 p. (in persian)

Saeednia, A., 2006. Green book of municipality (green area of city). Organization of country municipality press, Tehran, 120 p. (in persian)

Salehi-fard, M.,Alizadeh. D., 2008. Analysis on social and psychological aspect of green area at cities( with according city's management).Management of city 6,17-24. (in persian)

Shaw. RH., 1954. Leaf and air temperatures under freezing conditions. Plant Physiology 29,102 -104.

Thakur, P.,Nayyar. H., 2013. Facing the Cold Stress by Plants in the Changing Environment: Sensing, Signaling, and Defending Mechanisms In:N.,Tuteja, S., Singh Gill, A. (Eds.), Plant Acclimation to Environmental Stress. Springer, New York. pp.1-42.