جلبک سبز: شاخص زیستی آلودگی فلزات سنگین در رود شور، رباط کریم

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

فعالیت های صنعتی منجر به افزایش بار فلزات سنگین در رودخانه ها می شود. نمونه رسوب و جلبکSpirogyra sp. جهت تعیین میزان غلظت فلزات سنگین در رودخانه شور جمع آوری شد. نمونه های خشک شده جلبک و رسوب هضم اسیدی شد و غلظتAs, Cr, Fe, Zn با استفاده از دستگاه ICP –OES اندازه گیری شد. بیشترین غلظت متوسط در رسوب مربوط به آهن 11/ 2572 میکروگرم بر گرم و کمترین غلظت مربوط به آرسنیک 9/13 میکروگرم بر گرم بود. با محاسبه BAF یا فاکتورتجمعی، آهن با فاکتور تجمعی 23/2 بیشترین تجمع را نشان داد بعد از آن آرسنیک 96/1، کروم 58/1 و روی 44/1 قرار داشت. با توجه به تجمع بالای فلزات در جلبک، می توان از آن به عنوان شاخص زیستی این فلزات استفاده کرد. غلظت قابل ملاحظه این فلزات در رسوبات رودخانه صرورت توجه جهت پایش و کنترل ورود آلودگی را به این بوم سازگان را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Green Algae: Bioindicator of Heavy Metal Pollution in the Shoor River, Robatkarim, Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Zare 1
  • Amir Hossein Hamidian 2
  • Hadi Pourbagher 3
  • Sohrab Ashrafi 2
  • Leila Vaziri 4

چکیده [English]

Industrial activities lead to an increase in heavy metal burden in rivers. Sediment and algae (Spirogyra sp.) samples were collected from the Shoor River to investigate their heavy metal concentrations. Dry and ashed samples of algae and sediment were digested using concentrated nitric acid. Heavy metals (As, Fe, Zn and Cr) concentration measured using an ICP-OES instrument (PerkinElmer, USA). Calculation of bioaccumulation factor (BAF) showed Spirogyra sp. can accumulate these metals and could be used as their bioindicator in the aquatic environment. Monitoring and control of heavy metals in this ecosystem was showed to be necessary based on high concentrations of the metals found in the sediment samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algae Spirogyra sp.
  • Bioaccumulation
  • Bioindicator
  • Heavy metals
دوره 65، شماره 2 - شماره پیاپی 2
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1391
صفحه 193-204