ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست حوزه کرگانرود با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گرگان، ایران

4 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مدل تخریب محیط زیست یکی از روش های ارزیابی آثار محیط زیستی است که آثار تجمعی فعالیت های انسانی را تحلیل و مقدار آن را به صورت کمی بیان می کند. از ویژگی نمایه های سیمای سرزمین، توانایی ارزیابی سریع و تشخیص پیامد فعالیت ها در کوتاه ترین زمان ممکن است. از این رو در انجام پژوهش حاضر از مدل تخریب سیمای سرزمین به منظور تحلیل تخریب و آثار تجمعی توسعه بر محیط زیست حوزه کرگانرود استان گیلان استفاده شد. برای دستیابی به این مهم، ابتدا محدوده آبخیز بر اساس تفکیک سامانه رودخانه ها به 12 زیرحوزه تقسیم شد. در گام بعد درجه آسیب پذیری بوم شناختی، عوامل تخریب و شدت آن ها با استفاده از نمایه های سیمای سرزمین محاسبه و برمبنای میانه داده ها دسته بندی شد. در پایان با استفاده از جدول نهایی تخریب و وارد نمودن مشخصه های مدل، برای هر یک از پهنه ها ضریب تخریب محاسبه و طبقه بندی گردید. به این ترتیب زیرحوزه های آبخیز از نظر شدت و میزان تخریب با یکدیگر مقایسه و به درجاتی از توسعه تا حفاظت تقسیم شد. در مجموع 32% از مساحت حوزه دارای توان درجه 1 توسعه، 27% دارای توان درجه 2 توسعه، 21% نیازمند بازسازی و 20% نیازمند اقدامات حفاظتی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment (EIA) of Korganroud Watershed, Using Landscape Degradation Model

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sheikh Goodarzi 1
  • Afshin Alizadeh shabani 2
  • Abdolrasoul Salman mahini 3
  • Jahangir Feghhi 4

چکیده [English]

Environmental degradation model is one of the Environmental Impact Assessment (EIA) methods in which ecological cumulative effects of human activities on his surrounding nature could be evaluated and quantified. As a special trait of Landscape Ecological Metrics is the ability of rapid assess and recognize of human activities in the shortest time. Thus in this study, we used a landscape degradation model to environmental impact assessment and degradation analysis of Korganroud watershed. To achieve this goal, the study area was divided into 12 sub-watershed depend on river system, as a working unit. In next step the ecological vulnerability, degradation factor and its intensity was computed for each region, using Landscape ecological metrics and classified depend on median. By using degradation table and importing model component, degradation coefficient was calculated and classified for each zone. By this way, each zone was ranked and Compared by degradation state into development and conservation level. Finally, from whole study area, 32% prone to further development level 1 and 27% level 2, 21% need to be rehabilitated and 20% area that needs for conservation, are measured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Vulnerability
  • Environmental impact assessment (EIA)
  • Korganroud watershed
  • Landscape degradation model
دوره 65، شماره 2 - شماره پیاپی 2
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1391
صفحه 223-234