کاربرد نمونه برداری مسافتی جهت برآورد جمعیت قرقاول در جنگل سعدآباد گرگان

نویسنده

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

مدیریت جمعیت گونه های قابل شکار حیات وحش نیازمند اطلاعاتی در مورد تراکم مطلق و فراوانی آنها بر اساس روش های قابل اطمینان است. برای مطالعات پویایی شناسی جمعیت و تعیین وضعیت حفاظتی، نیاز به اطلاعات پایه بیشتری احساس می گردد. در مورد مدیریت پرندگان قابل شکار در ایران، جمعیت حال حاضر قرقاول کاملا ناشناخته است چراکه هیچ کوشش رسمی جهت برآورد جمعیت آن در سال های گذشته صورت نگرفته است. در این پژوهش، نمونه برداری مسافتی بر مبنای ترانسکت خطی برای برآورد جمعیت قرقاول در جنگل سعدآباد بکار رفت. داده های مربوط به شمارش دیداری و شنیداری برای محاسبه برآورد کلی جمعیت با یکدیگر ترکیب شد. فرض شد که هر یک شمارش شنیداری نماینده چهار پرنده در هر دسته پرنده است در غیر این صورت اندازه جمعیت دست پایین برآورد می شد. نتایج نشان داد که تراکم و فراوانی کلی قرقاول با این روش برای کل منطقه به وسعت 4000 هکتار معادل 070/0± 35/0 (تراکم ± انحراف استاندارد) پرنده در هکتار و280 ± 1400 (فراوانی ± انحراف استاندارد) پرنده در کل منطقه مورد مطالعه است. اندازه دسته پرنده 139/0 ± 143/2 قرقاول در هر دسته بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The feasibility of using distance sampling method to estimate Pheasant (Phasianus colchicus) population in Sa’ad Abad Forest, Gorgan

نویسنده [English]

  • Hossein Varasteh Moradi

چکیده [English]

Population management of exploited species requires information on absolute density and abundance through reliable survey methods. The baseline information is further needed for population dynamics studies and determination of conservation status. The current population size of pheasant is totally unknown, because there is no official attempt to estimate population size in previous years. In this study, line transect based Distance Sampling method was used to yield population estimates in Sa’ad Abad Forest. Data from aural and visual counts were combined to calculate overall estimates. Adjustment was made in which an aural detection was assumed to represent four birds per flock. Otherwise, the estimates were found to be underestimated. Results indicated that an unbiased estimation of overall density and abundance of pheasant for the entire 4000 ha study area, D ± S.E. = 0.35 ± 0.070 birds/ha and N ± S.E. = 1400 ± 280 birds, respectively. The cluster size of the species was estimated at, E(s) ± S.E. = 2.143 ± 0.139 birds/flock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute density
  • aural detection
  • visual detection Sa’ad Abad Forest
  • abundance
دوره 65، شماره 2 - شماره پیاپی 2
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1391
صفحه 259-270