دوره و شماره: دوره 64، شماره 2، تیر 1390، صفحه 89-208 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
برآورد ارزش حفاظتی تالاب بی المللی انزلی بر پایه تمایلات اخلاق گرایانه

صفحه 89-100

حبیب الله سلامی؛ حامد رفیعی


مقایسه کارایی روش‌های شمارش نقطه‌ای با شعاع ثابت، شمارش نقطه‌ای با شعاع متغیر، ترانسکت با عرض ثابت و ترانسکت با عرض متغیر جهت برآورد غنا و فراوانی پرندگان جنگل‌زی

صفحه 101-111

میترا شریعتی نجف آبادی؛ محمد کابلی؛ صاحبه کریمی؛ وحید خدایی؛ سپیده شاکری؛ سعید محمدی


آیا صدف صخره ای (Sacostrea cucullata) قادر است فلزات سنگین را جذب کند؟ مطالعه نمونه: جذب کادمیوم و مس در جنگل های مانگرو

صفحه 113-123

حامد آذرباد؛ آرش جوانشیر خویی؛ علیرضا میرواقفی؛ افشین دانه کار


ارزش‌گذاری اقتصادی محدوده دریاچه سد کارون 3 به منظور ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم به روش WOTوA

صفحه 125-136

سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ مهدی ایرانخواهی


بررسی تنوع درون گونه ای مقاومت کششی ریشه به عنوان مصالح بوم مهندسی (مطالعه موردی: بخش پاتم، جنگل خیرود)

صفحه 137-144

احسان عبدی؛ باریس مجنونیان؛ حسن رحیمی؛ محمود زبیری؛ قاسم حبیبی بی بالانی


برآورد جمعیت و تراکم موش سیاه (Rattus rattus) در جنگل های مانگرو ذخیره گاه زیستکره حرا - استان هرمزگان

صفحه 145-153

طاهر قدیریان؛ محمود کرمی؛ افشین دانه کار؛ محمودرضا همامی


مکانیابی محل دفن پسماند شهر کرج با استفاده از تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر کرج)

صفحه 155-167

مظاهر معین الدینی؛ نعمت اله خراسانی؛ افشین دانه کار؛ علی اصغر درویش صفت


ارزیابی آلودگی رسوبات سواحل دریای خزر با جیوه در استان مازندران با استفاده ازGIS و زمین آمار

صفحه 169-183

سید مهدی حسینی؛ نوراله میرغفاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ لقمان خداکرمی


نقش جنگلکاری در کاهش آلاینده های نفتی (عناصر و فلزات سنگین)

صفحه 185-197

هاشم کنشلو؛ علی اقتصادی


بررسی امکان کاهش شوری آب استخرهای پرورش میگو توسط گیاهان شورپسند با استفاده از روش آبکشت (مطالعه نمونه: استان بوشهر)

صفحه 199-207

علی آقارخ؛ منصوره حسن زاده؛ رسول خسروی


نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)