آیا صدف صخره ای (Sacostrea cucullata) قادر است فلزات سنگین را جذب کند؟ مطالعه نمونه: جذب کادمیوم و مس در جنگل های مانگرو

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

خلیج فارس پهنه آبی با اهمیتی در برداشت و انتقال نفت و همچنین ورود پساب های صنعتی است و همواره مقادیر زیادی از آلاینده ها به این اکوسیستم آبی و چرخه زیستی آبزیان وارد می شود. استفاده از صدف برای کاهش آلاینده ها از جمله روش های پالایش زیستی است. صدف Sacostrea cucullata از جمله صدف های بومی خلیج فارس است و یکی از صدف های مهم پالاینده می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان جذب فلز کادمیوم (150 میکروگرم در لیتر) و مس (200 میکرو گرم در لیتر) توسط صدف در شرایط کاملا میدانی است. به این منظور سیستم Mesocosm برای انجام مطالعات پالایشی و جذب فلزات توسط صدف طراحی شد. مطالعات پالایشی نشان داد که نرخ پالایش صدف تحت تاثیر فلزات قرار می گیرد به این ترتیب که نرخ پالایش در ارتباط با فلز کادمیوم از ml.min-1.g-1 AFDW 69/1 به ml.min-1.g-1 AFDW 04/0 و فلز مس از ml.min-1.g-1 AFDW 16/2 به ml.min-1.g-1 AFDW 42/0 در طول دوره یکساعته آزمایش کاهش یافت ولی هیچ گاه متوقف نشد. با توجه به اینکه نرخ پالایش صدف در طول آزمایش کاهش داشت ولی صدف های زنده غلظت کادمیوم و مس را به ترتیب از 150 و 200 میکروگرم در لیتر به طور متوسط به میزان 68/ 118 و 30/133 میکروگرم در لیتر کاهش دادند. همچنین مشخص شد که پوسته های مرده نیز توانایی خوبی در کاهش غلظت فلزات دارند. با توجه به نتایج مشخص می شود که صدف Sacostrea cucullata توانایی بالایی در جذب فلزات سنگین دارد و می توان از آن به عنوان پالاینده زیستی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rock oyster (Sacostrea cucullata) is able to absorb heavy metals? Case study: cadmium and copper absorption in forests Mangrove

نویسندگان [English]

  • Hamed Azarbad 1
  • Arash Javanshir Khoei 2
  • Alireza Mirvaghefi 3
  • Afshin Danehkar 4
چکیده [English]

Persian Gulf is known as one of the main areas of oil exploration and production, and in the meanwhile, this causes some problems for the contained water ecosystem by pollution. In this concern, one of the ways to face this problem is the use of oysters as biological treatment. Sacostrea cucullata is one of endemic oyster species to Persian Gulf that is known as one of the important filterers. The main goal of this study is to define the absorption amount of Cadmium (150 µg/l) and Copper (200 µg/l) by this species in complete natural conditions. A mesocosm system was designed for this purpose. The results showed that the refining rate is affected by the amount of Cadmium (from 1.69 ml/min.g AFDW to 0.04 ml/min.g AFDW) and Copper (from 2.16 ml/min.g AFDW to 0.42 ml/min.g AFDW) in an hour period in which it was still continuous. Despite the clearance rate was significantly reduced, however, live oysters reduced the amount of Cadmium and Copper from 150 and 200 µg/l to 118.68 and 133.30 µg/l respectively. It also has been depicted that the dead shells have a good ability to reduce the metal condensation. According to the results it can be concluded that Sacostrea cucullata can be used as biofilters with good clearance ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clearance Rate
  • Heavy metals
  • oil pollution
  • Persian Gulf
  • Sacostrea cucullata