نقش جنگلکاری در کاهش آلاینده های نفتی (عناصر و فلزات سنگین)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 استادیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

نقش جنگلکاری در کاهش آلاینده‌های نفتی با مطالعه یک عرصه جنگلکاری سال 1369 مصادف با اوج آلودگی هوا ناشی از سوختن چاه‌های نفت کویت، در منطقه عباس آباد دزفول مورد بررسی قرار گرفت. در این عرصه 6 گونه درختی شامل اکالیپتوس کامالدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis)، اکالیپتوس میکروتکا (Eucalyptus microtheca) ، شیشم (Dalbergia sissoo)، آکاسیا سالیسینا (Acacia salicina) ، اکاسیا استنوفیلا (Acacia stenophylla) و پده ( Populus euphratica) ا نتخاب و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، با هم مقایسه شد. نتایج تجزیه و تحلیل برگ درختان حاکی از آن است که بین گونه‌های مختلف از نظر درصد پتاسیم، درصد ازت و مقدار روی اختلاف آماری معنی داری وجود دارد و گونه پده نسبت به سایر گونه‌ها در الویت قرار دارد. از نظر میزان روی، مس و سرب هر چند بین گونه ها اختلاف معنی داری مشاهده نمی‌شود اما دو گونه آکاسیا استنوفیلا و پده بیشترین سرب را در خود ذخیره نمودند. تجزیه و تحلیل خاک زیر تاج درختان نشان داد، میزان کادمیم در گونه‌های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی داری داشت و بیشترین مقدار در زیر تاج گونه‌های اکالیپتوس کامالدولنسیس و شیشم تجمع پیدا کرد. با توجه به نتایج حاصله، جنگلکاری با گونه های پده، شیشم و آکاسیا استنوفیلا نسبت به سایر گونه‌ها در کاهش خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی حاصل از آتش سوزی بواسطه جذب عناصر سمی و فلزات سنگین، بیشترین نقش را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of afforestation in reduction oil pollution (heavy metals)

نویسندگان [English]

  • Hashem Keneshlo 1
  • Ali Eghtesadi 2
چکیده [English]

In order to study the effect of afforestation in reduction oil pollution, one planted area in Dezful, affected by pollutions from Kuwaiti oil-wells burning was employed. Six species, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus microtheca, Dalbegia sissoo, Acacia salicina, Acacia stenophylla, Populus euphratica were selected. Growth parameters, leaf samples and soil samples from different depths (0-30, 30-60, 60-90cm) under related crown cover of each species were obtained. Results showed a strong relation of tree's characteristics to the ability of decreasing pollution. Native trees such as P. euphratica and D. sissoo are better to exotic species, because of their ability to uptake more soil’s material. Among exotic trees, A. stenophylla species are superior to others. These species have more rules in decreasing of pollution. Investigations on soil in different profiles showed that; E. camaldulensis and D. sissoo are better than others to uptake soil components like Cd. Thus for afforestation in polluted regions P. euphratica, D. sissoo and A. stenophylla are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acacia
  • afforestation
  • Dalbegia
  • Eucalyptus
  • oil pollution
  • populus