ارزیابی آلودگی رسوبات سواحل دریای خزر با جیوه در استان مازندران با استفاده ازGIS و زمین آمار

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

فلزات سنگین به ویژه جیوه به دلیل سمیت و پایداری در محیط زیست از نظر سلامت عمومی حائز اهمیت است. در این تحقیق برای بررسی چگونگی توزیع غلظت فلز سنگین جیوه در رسوبات سواحل دریای خزر در استان مازندران، 12 ایستگاه انتخاب و با استفاده از روش سیستماتیک تصادفی، از هر ایستگاه 5 نمونه از رسوبات ساحلی برداشت شد. بعد از انجام تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی به منظور درون یابی توزیع غلظت عنصر جیوه از روش معکوس فاصله وزنی استفاده شد. همچنین برای بررسی همبستگی بین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی رسوبات، مواد آلی، هدایت الکتریکی، اسیدیته و غلظت جیوه، نقشه توزیع این پارامترها ترسیم شد. همپوشی نقشه‌های توزیع غلظت جیوه با نقشه پارامترهای مورد نظر نشان داد که غلظت جیوه با میزان مواد آلی، هدایت الکتریکی و اسیدیته به دلیل جذب این عنصر توسط مواد آلی و همچنین حفظ آن بوسیله املاح و از طرفی دیگر به دلیل قلیایی بودن منطقه، مطابقت دارد، هر چند از لحاظ آماری (در سطح احتمال 5 درصد) این ارتباط معنی دار نبود. بطور کلی میانگین مقادیر جیوه به دست آمده در تمامی ایستگاه ها کمتر از حد استاندارد NOAA آمریکا (15/0 میکروگرم جیوه در هر گرم رسوب) در رسوبات بود. یافته های این تحقیق اطلاعات مناسبی را در مورد توزیع غلظت فلز سنگین جیوه در سواحل دریای خزر در استان مازندران ارائه می کند که می تواند به فرایندهای پایش و ارزیابی رسوبات در منطقه مورد مطالعه کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mercury Contamination in the Caspian Sea’s Sediment by GIS and Geostatistic

نویسندگان [English]

  • Seyed mahdi Hosseini 1
  • Nourollah Mirghaffari 2
  • Nasrollah Mahboubi Soufiani 2
  • Loghman Khodakarami 1

1

2

چکیده [English]

Heavy metals, in particular mercury, are important for the public health due to their toxicity and endurance in the environment. In the present study, the distribution of mercury was surveyed along the coast of the Caspian Sea (Mazandaran province). Twelve stations were selected and from each station 5 samples were randomly collected followed by chemical analyses. An inverse weight-distance method was used to interpolate the distribution of mercury. The correlation among physicochemical characteristics of sediments, organic matter, electrical conductivity, acidity, and the distribution of mercury was investigated using the distribution map of all these parameters. Overlaying the distribution maps of mercury concentration and the measured sediment parameters indicated that the mercury concentration was accordance with organic content and electrical conductivity. Generally, the total amount of mercury in the investigated stations was lower than the maximum levels recommended by NOAA. The findings of the present study provide useful information about distribution of heavy metals along the coast of the Caspian Sea that can help monitoring and assessment of sediments in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Mercury
  • Physicochemical characterization
  • Pollution
دوره 64، شماره 2 - شماره پیاپی 2
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1390
صفحه 169-183