ارزش‌گذاری اقتصادی محدوده دریاچه سد کارون 3 به منظور ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم به روش WOTوA

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران

3 کارشناس ارشد دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، ابتدا با تکمیل پرسشنامه کلاوسون در قالب روش هزینه سفر کار ارزشگذاری و تجزیه و تحلیل شاخص تقاضای اکوتوریسم محدوده دریاچه سد کارون 3 به انجام رسید. به‌این منظور تعداد 220 عدد پرسشنامه در زمان حداکثر تقاضای تفرجگاهی در منطقه مطالعاتی تکمیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده، ارزش تفرجگاهی محدوده سد کارون 3 در زمان مطالعه 2 میلیارد و 879 میلیون و 550 هزار ریال در ماه برآورد شد. در ادامه، به منظور ارائه راهبردهای کمّی توسعه اکوتوریسم از روش برنامه ریزی راهبردی تلفیقی WOTوA بهره گیری شد. حاصل جمع امتیازات وزنی جدول های ارزشیابی عوامل درونی 54/2 و ارزشیابی عوامل بیرونی 27/2 محاسبه شد. با در نظر گرفتن نتایج حاصل از جدول برنامه ریزی کمّی راهبردی، راهبرد" ایجاد فرصت های جدید شغلی بر مبنای پتانسیل های طبیعی و فرهنگی منطقه با هدف حمایت از صنایع دستی، صیانت از هویت فرهنگی و پیش گیری از مهاجرت افراد محلی به خارج از منطقه" به عنوان اولویت نخست توسعه اکوتوریسم در محدوده دریاچه سد کارون 3 پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economical Valuation of Karoon 3 Dam Lake Limits for Presentation Ecotourism Development Strategic Planning via A‘WOT Method

نویسندگان [English]

  • seyed ali jozi 1
  • Sahar Rezayan 2
  • Mahdi Irankhahi 3
چکیده [English]

A study with Travel Cost Method (TCM) was performed to evaluate ecotourism demand of lake belonging to Karoon 3 dam. For this purpose, 220 Clawson questionnaires at highest demand time (February to May 2008) were completed. Results of this investigation showed that forecasting outdoor recreational value of Karoon 3 dam limits is equal to 2,879,550,000 Rials at month, during study. In order to present ecotourism development quantitative strategic plan in Karoon 3 dam “A'WOT” combined strategic planning method was used. Summation of weighted scores calculated for internal factor evaluation matrix was equal to 2/54 and for external factor evaluation matrix was 2/27. Results of quantitative strategic planning matrix (QSPM) showed that, creation of the new job opportunities on the basis of natural potentials and rich culture of residents in order to support of handicrafts, preservation of cultural identification and the prevention of immigration (ST4) with 4/19 score are in the first position of priority, recommended for ecotourism development in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytical hierarchy process
  • Ecotourism
  • Karoon 3 Dam
  • strategic planning
  • Travel Cost Method