مکانیابی محل دفن پسماند شهر کرج با استفاده از تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر کرج)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

مکان یابی محل دفن یک فرایند ضروری در مدیریت پسماند، در مناطق با رشد زیاد است. به علت پیچیدگی سیستم های مدیریت پسماند، انتخاب مکان مناسب برای استقرار محل دفن نیازمند بررسی راه حل های پیشنهادی متعدد و معیارهای ارزیابی مختلف است. این مطالعه استقرار محل دفن جدیدی را با استفاده از یکپارچگی تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره و تجزیه و تحلیل همپوشی لایه ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی نشان می دهد. در این مطالعه برای بدست آوردن مناطق مناسب برای دفن زباله شهری در یک دوره 20 ساله از روش های ترکیب خطی وزنی و تجزیه و تحلیل خوشه ای استفاده شد. در نهایت برای رتبه بندی مناطق، برای استقرار محل دفن از یک مدل ارزیابی سلسله مراتبی، تحت عنوان تاپسیس فازی سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان دهنده ارجح ترین گزینه برای استقرار محل دفن بود. در نتیجه از کل منطقه مورد مطالعه به مساحت 1361 کیلومتر مربع فقط حدود 6 درصد آن برای مکان دفن مناسب است. استفاده از HFTOPSIS در این مطالعه، کارایی، سهولت و کاهش زمان را نسبت به سایر روش ها مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد. همچنین کاربرد این روش برای مناطق مشابه برای مکانیابی محل دفن پیشنهاد
می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Siting MSW Landfill using Hierarchical Fuzzy TOPSIS methodology (case study: karaj)

نویسندگان [English]

  • Mazaher Moeinaddini 1
  • Nematollah Khorasani 2
  • Afshin Danehkar 3
  • Aliasghar Darvishsefat 2
چکیده [English]

Site selection is an important and necessary issue for waste management in fast-growing regions. Because of the complexity of waste management systems, the selection of the appropriate solid waste landfill site requires consideration of multiple alternative solutions and evaluation criteria. This paper addresses the sitting of a new landfill using a multi-criteria decision analysis (MCDA) and overlay analysis using a geographic information system (GIS). In this article, to obtain suitable sites for sitting MSW landfill, options were identified and presented for a 20-year period of MSW landfill, WLC (Weighted Linear Combination) and cluster analysis methods are used. Finally, to rank the suitable sites for landfill sitting, using the comprehensive hierarchical evaluation model with many main and sub-criteria is constructed and that is used. This approach is Hierarchical Fuzzy TOPSIS. The result showed that third option identified as the most preferred option for sitting MSW landfill. Subsequently, 1361 Sq. Km., i.e., 6 percent of the total area of study area, is suitable for landfill site. Using HFTOPSIS showed easy to use, time saving and performance than other methods as AHP. We suggest the employed procedure for other similar regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hierarchical Fuzzy TOPSIS
  • Karaj
  • Landfill sitting