برآورد ارزش حفاظتی تالاب بی المللی انزلی بر پایه تمایلات اخلاق گرایانه

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

به دلیل اهمیت قابل توجه تالاب بین المللی انزلی در حفظ اکوسیستم طبیعی ایران و جهان، این مطالعه تلاش نمود تا ارزش حفاظتی این تالاب را تعیین و میزان تمایل به پرداخت خانوارهای ایرانی را برای حفاظت از آن با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برآورد نماید. برای این منظور یک الگوی لوجیت با بهره گیری از روش حداکثر راستنمایی برآورد شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهاد، میزان تحصیلات سرپرست خانوار، تازگی اطلاعات، اهمیت محیط زیست، جنسیت، شهرنشینی، تعداد دفعات بازدید و اخلاق گرایی بر تمایل پرداخت جهت حفاظت از این تالاب بین المللی موثر است. بر مبنای این نتایج مقدار انتظاری تمایل به پرداخت ماهانه هر خانوار برای ارزش حفاظتی این تالاب برای خانوارهای دارای تمایلات وظیفه گرایانه و پیامدگرایانه به ترتیب 87/18811 و 06/14219 ریال برآورد شد. به علاوه، نتایج گویای آن است که با افزایش سطح تمایل به پرداخت خانوارها، اختلاف تمایلات وظیفه گرایان و پیامدگرایان افزایش می یابد. همچنین ارزش حفاظتی سالانه هر هکتار از تالاب برای این دو گروه خانوار به ترتیب 77/17267 و 95/13051 هزار ریال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Preservation Value of Anzali International Wetland Based on Deontological Pointview

نویسندگان [English]

  • Habibollah Salami 1
  • Hamed Rafiee 2

چکیده [English]

Because of national and international importance of the Anzali international wetland, this study attempts to determine the preservation value and estimate willingness to pay (WTP) by Iranian Households for preserving this wetland, using contingent valuation method. A logit model was employed with maximum likelihood estimation procedure. Results showed, education level of householder, informative knowledge of households, importance of environment, gender, urbanization, number of visits and ethical attitudes are factors that affecting willingness to pay (WTP) for wetland preservation. Based on the estimated parameters, the monthly WTP of the deontologist and consequentialist households are estimated to be 18811.87 and 14219.06 Rials, respectively. In addition, results indicate that while the level of WTP increases, the difference between WTP of these two households groups also increase. Moreover, the annual preservation value per hectare of the wetland is estimated to be 17267.77 and 13051.95 Rials, for the two groups of Iranian households respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali International Wetland
  • contingent valuation
  • Cosequentialists
  • Deontologist
  • Preservation Value
  • Willingness to Pay
دوره 64، شماره 2 - شماره پیاپی 2
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تیر 1390
صفحه 89-100