دوره و شماره: دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 379-567 
ارزیابی اروگرافی مؤثر بر بارش در نواحی شمال ایران

صفحه 379-390

10.22059/jne.2023.359816.2555

مرتضی قیصوری؛ شهرام خلیقی؛ علی سلاجقه؛ بهرام چوبین


بررسی تأثیر حفاظتی EGCG بر صدمات کروموزومی ناشی از تیمار با نیکل بر ردة سلولی HFF انسانی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول‌های دو هسته‌ای

صفحه 391-398

10.22059/jne.2023.350599.2487

نیکناز شهرکی؛ فرهنگ حداد


ارزیابی کارایی روش‌های شبکة عصبی مصنوعی و رگرسیون چند‌متغیره در بررسی افت سطح آبخوان‌های کشور (مطالعة آبخوان دشت اراک)

صفحه 399-412

10.22059/jne.2023.353826.2518

سعادت حنیفیان؛ محمد رضا خالقی؛ محسن نجارچی؛ رضا جعفرنیا؛ جواد وروانی


ارزیابی تنوع گیاهان علفی تیپ‌های مختلف بلوط و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعة آرمرده بانه)

صفحه 413-428

10.22059/jne.2023.356996.2540

سامان ملکی؛ بابک پیله ور؛ محمدعلی محمودی


عوامل مؤثر بر شدت تعارض بین خرس قهوه‌ای و جوامع محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائة مهمترین راهکارهای کاهش تعارض

صفحه 429-446

10.22059/jne.2023.355520.2529

کمال الدین شهبازی نسب؛ محمدرضا اشرف زاده؛ علیرضا محمدی


ارزیابی ریسک اکولوژیک و سلامت عناصر سمی در خاک‌های سطحی اطراف مناطق صنعتی اردکان

صفحه 447-461

10.22059/jne.2023.353268.2512

ابوالفضل عارفی اردکانی؛ غلامرضا سیاحتی اردکانی؛ نرجس اکاتی؛ محمدحسین صیادی


بررسی مزایای محیط‌ زیستی استفاده از برق ساحلی در بندر شهید باهنر

صفحه 463-478

10.22059/jne.2023.355667.2532

محسن دهقانی قناتغستانی؛ سقراط جهانداری


بررسی ارتباط مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تخریب محیط‌زیست و توسعة مالی در فرآیند گرمایش جهانی

صفحه 479-492

10.22059/jne.2022.330919.2298

سمانه عابدی؛ افسانه نعیمی فر؛ محسن عبدی


تأثیر قابلیت‌های کارآفرینی بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار: نقش تعدیل‌گر جهت‌گیری بازاریابی اجتماعی (مطالعة گروه صنعتی ایران خودرو)

صفحه 493-509

10.22059/jne.2023.355632.2531

علی علایی؛ باقر عسگر نژاد نوری؛ علیرضا حمیدزاده اربابی


بررسی پیامدهای محیط‌ زیستی تولید سیمان با استفاده از ارزیابی چرخة حیات

صفحه 511-525

10.22059/jne.2023.352277.2504

نجمه سرگلزایی؛ فاطمه عین الهی پیر؛ علی کاظمی؛ نرجس اکاتی


واکاوی تأثیر همدلی و بدبینی بر قصد خرید سبز با نقش میانجی باورهای اخلاقی مصرف‌کننده: با در نظرگرفتن ملاحظات محیط‌زیستی

صفحه 527-538

10.22059/jne.2023.351942.2499

ابراهیم اصغرپور؛ رامین بشیر خداپرستی


اثرات تغییر اقلیم بر درآمد کشاورزان ایران با استفاده از رویکرد DSSAT

صفحه 539-551

10.22059/jne.2023.356366.2535

مهسا سیاحی؛ محمود هاشمی تبار؛ احمد اکبری


برآورد هزینة خسارت اقتصادی ناشی از انتشار بوی نامطبوع بیوگاز از مرکز دپوی پسماند شهرستان ساحلی بابلسر

صفحه 553-567

10.22059/jne.2023.351961.2498

حمید امیرنژاد؛ کمال عطائی سلوط؛ محبوبه شاملی