بررسی مزایای محیط‌ زیستی استفاده از برق ساحلی در بندر شهید باهنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

10.22059/jne.2023.355667.2532

چکیده

با وجود اجرای چند سالة راهکار برق ساحلی در بنادر پیشرفتة جهان، مزایای این استراتژی در کشورهای در حال توسعه همچون ایران هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. این تحقیق به‌دنبال پاسخگویی به این سوال می‌باشد که در صورت استفاده از برق ساحلی در بندر شهید باهنر چه مزایای محیط‌زیستی نصیب ذینفعان این بندر (کارکنان بندر، شرکت‌های اپراتوری داخل بندر، مردمی که در مجاورت بندر زندگی می‌کنند) می‌شود. این تحقیق از نوع هدف، توسعه‌ای و روش اجرای آن، توصیفی-پیمایشی است. پرسشنامه تحقیق از 5 سوال محیط‌زیستی و 8 سوال در بخش ذینفعان تشکیل شده بود که توسط 83 نفر از کارشناسان امور بندری و دریایی مجتمع بندری شهید باهنر پاسخ داده شدند. در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون دوجمله‌ای و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد استفاده از برق ساحلی برای کشتی‌ها در بندر شهید باهنر از لحاظ محیط‌زیستی مزایایی همچون کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، خوشایندتر شدن زندگی در ساحل و خارج از ساحل، کاهش آلودگی صوتی و بو، توسعة بنادر سبز و کاهش بیماری‌های تنفسی و قلبی عروقی و سرطانی؛ و در بخش ذینفعان تحقیق مزایایی همچون درآمدزایی بندر، صرفه‌جویی در تعمیر و نگهداری و عمر ژنراتور، جلوگیری از تولید ناکارآمد برق از طریق ژنراتور دیزل کشتی، صرفه‌جویی در صورتحساب انرژی کشتی، کاهش در هزینه‌ها با از بین بردن هزینه راه‌اندازی ژنراتور، کاهش ساعات کار ژنراتور کشتی، اشتغال‌زایی در بندر و کاهش هزینه‌های تولید برق را به‌همراه خواهد داشت. نتیجة تحقیق، رابطة معنی‌دار بین استفاده از برق ساحلی و کاهش آلودگی هوا به‌وسیله کشتی‌ها و افزایش رضایت‌مندی ذینفعان بندر شهید باهنر را به اثبات رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental benefits of using shore power in Shahid Bahonar port

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dehghani Ghanatghestani
  • Soghrat Jahandari

Department of Environment, Islamic Azad Universsity, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

Despite the many years of implementation of the shore power solution in advanced ports of the world, the benefits of this strategy in developing countries such as Iran have not been studied yet. This research seeks to answer the question that if shore power is used in Shahid Bahonar port, what environmental benefits will be given to the beneficiaries of this port (port employees, operating companies inside the port, people who live in the vicinity of the port) . This research has been used as a developmental goal and a descriptive-survey method. The research questionnaire consisted of 5 environmental questions and 8 questions in the stakeholders' section, which were answered by 83 experts of port and maritime affairs of Shahid Bahonar Port Complex. Binomial test and Spearman's correlation were used in the data analysis section. The findings of the research showed that the use of coastal electricity for ships in Shahid Rajaei port has environmental benefits such as reducing greenhouse gas production, making life more pleasant on the coast and off the coast, reducing noise and odor pollution, developing green ports and reducing disease. respiratory, cardiovascular and cancer; And in the research stakeholders' section, benefits such as port income generation, saving maintenance and generator life, preventing inefficient electricity production through the ship's diesel generator, saving on the ship's energy bill, reducing costs by eliminating the cost of setting up the generator, Reducing the working hours of the ship's generator will bring job creation in the port and reduce electricity production costs. The result of the research proved the significant relationship between the use of coastal electricity and the reduction of air pollution by ships and the increase in the satisfaction of the stakeholders' of Shahid Bahonar Port.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Green port
  • Shore power
  • Shahid bahonar port
Bakar, N.N.A., Bazmohammadi, N., Vasquez, J.C., Guerrero, J.M., 2023. Electrification of onshore power systems in maritime transportation towards decarbonization of ports: A review of the cold ironing technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews 178, 113243.
Brown, M., Li, Y., 2019. Carbon pricing and energy efficiency: pathways to deep decarbonization of the US electric sector. Energy Efficiency 12(2), 463-481.
Chou, M., Su, C., Lee, Y., 2017. Voltage-drop calculations and power cable designs for harbor electrical distribution systems with high voltage shore connection. IEEE Transactions on Industry Applications 53(3), 1807-1814.
Ericsson, P., Fazlagicm, I., 2018. Shore-side power supply - a feasibility study and a technical solution for an on-shore electrical infrastructure to supply vessels with electrical power while in port. Master of Science Thesis, Department of Energy and Environment, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden.
Gillingham, K., Huang, P., 2020. The Long-run Environmental and Economic Impacts of Electrifying Waterborne Shipping in the United States. Environmental Science & Technology 54(16), 9824-9833.
Khabazasabat, S., 2015. Shore-to-ship electrical system to reduce environmental pollution.17th Marine Industries Conference, Kish Island. (in Persian)
Kim, J., Rahimi, M., Newell, J.P., 2012. Life-Cycle Emissions from Port Electrification: A Case Study of Cargo Handling Tractors at the Port of Los Angeles. International Journal of Sustainable Transportation 6(6), 321-337.
Kotrikla, A.M., Nikitakos, N., Lilas, T.E., 2017. Shore Side Electricity and Renewable Energy Potential at Igoumenitsa Port.    Conference: ECONSHIP 2015 “Shipping and Ports at Crossroads: Competition, Global Sourcing and Regulatory Challenges”, Chios, Greece.
Krämer, I., Czermański, E., 2020. Onshore power one option to reduce air emissions in ports. Sustainability Management Forum 28(1), 13-20.
Lathwal, P., Vaishnav, P., Morgan, M.G., 2021. Environmental and health consequences of shore power for vessels calling at major ports in India. Environmental Research Letters 16(6), 40-49.
Li, L., Zhu, J., Ye, G., Feng, X., 2018. Development of green ports with the consideration of coastal wave energy. Sustainability 10(11), 4270.
Liao, G., Hu, J., Liu, X., 2017. Study on intelligent low-voltage shore power charging pile in inland port. 36th Chinese Control Conference (CCC), Dalian, China.
Ng, S.K., Loh, C., Lin, C., Booth, V., Chan, J.W., Yip, A.C., Li, Y., Lau, A.K., 2013. Policy change driven by an AIS-assisted marine emission inventory in Hong Kong and the Pearl River Delta. Atmospheric Environment 76, 102-112.
Pan, L., Shao, j., Xu, c., 2020. Control Research on Electrical System of Intelligent Low Voltage Shore Side Electric Pile for River Port 37th Chinese Control Conference (CCC), Wuhan, China.
Paul, S., 2018. Low-Voltage Shore Connection Power Systems: Optional Designs and a Safety Loop Circuit. IEEE Industry Applications Magazine 24(5), 62-68.
Saenz, J., 2019. Energy analysis and costs estimation of an On-shore Power Supply system in the Port of Gävle. Master Thesis, University of Gävle.
Schenk, E., Carr, E., Corbett, J.J., Winebrake, J.J., 2020. Macroeconomic and environmental impacts of port electrification: Four port case studies. Maritime Administration, US Department of Transportation: Washington, DC, USA.
Song, Y.Q., Xiao, L.M., 2015. Technology of Uninterruptable Shore-side Power Supply for Berthing Vessels and Its Application. 3rd International Conference on Advances in Energy and Environmental Science (ICAEE), Zhuhai, China.
Tan, Z., Liu, Q., Song, J., Wang, H., Meng, Q., 2021. Ship choice and shore-power service assessment for inland river container shipping networks. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 94, p.102805.
Tang, S., Li, Y., Liu, N., Li, H., 2020. Research on the charging rules of shore power service charge in China. In E3S Web of Conferences145, 02011.
Tzannatos, E., Nikitakos, N., 2013. Natural gas as a fuel alternative for sustainable domestic passenger shipping in Greece. International Journal of Sustainable Energy 32(6), 724-734.
Vaishnav, P., Fischbeck, P.S., Morgan, M.G., Corbett, J.J., 2016. Shore power for vessels calling at US ports: benefits and costs. Environmental science & technology 50(3), 1102-1110.
Valkeejärvi, K., 2006. The ship’s electrical network, engine control and automation. Marine Technology, Royal Belgian Institute of Marine Engineers.
Wang, H., Mao, X., Rutherford, D., 2015. Costs and benefits of shore power at the port of Shenzhen. The International Council on Clean Transportation (ICCT).
Wilkerson, J.T., Cullenward, D., Davidian, D., Weyant, J.P., 2013. End use technology choice in the National Energy Modeling System (NEMS): An analysis of the residential and commercial building sectors. Energy Economics 40, 773-784.
Winebrake, J.J., Green, E.H., Carr, E.W., 2018. An Assessment of Macroeconomic Impacts of Medium-and Heavy-Duty Electric Transportation Technologies in the United States. Energy and Environmental Research Associates: Pittsford, NY, USA.
Yang, Y., Chang, W., 2013. Impacts of electric rubber-tired gantries on green port performance. Research in Transportation Business and Management 8, 67-76.
Zis, T., North, R.J., Angeloudis, P., Ochieng, W.Y., Harrison Bell, M.G., 2014. Evaluation of cold ironing and speed reduction policies to reduce ship emissions near and at ports. Maritime Economics & Logistics 16, 371-398.