بررسی ارتباط مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تخریب محیط‌زیست و توسعة مالی در فرآیند گرمایش جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط‌زیست، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه اقتصاد کشاورزی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران. ایران.

چکیده

امروزه با برجسته‌تر شدن مسائل مهم ‌محیط‌زیستی در زمینة گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، موضوع بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و کاهش آثار منفی ناشی از رشد و توسعة اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافته است. طی دهه‌های اخیر نقش توسعة مالی در امر دستیابی به توسعة اقتصادی بالاتر پررنگ شده است. بنابراین در مطالعة حاضر ضمن بررسی اثرات توسعة مالی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن روی یکدیگر، سعی بر آن است تا با توجه به همبستگی میان رشد اقتصادی و شاخص توسعة مالی به این پرسش پاسخ داد که آیا می‌توان به رابطه‌ای میان توسعة مالی و تخریب محیط‌زیست دست یافت؟ بدین‌منظور با استفاده از اطلاعات سال‌های 1996 تا 2017 کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعة اقتصادی و بهره­گیری از روش برآورد گشتاورهای تعمیم‌یافته و منحنی ‌محیط‌زیستی کوزنتس به بررسی سوال تحقیق پرداخته شده است. طبق الگوی کوزنتس نتایج حاکی از آن است که میان شاخص رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست، همبستگی وجود دارد. بنابراین نظریش منحنی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه، با در نظر گرفتن نقش توسعة مالی در دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی صادق است. در نهایت نتایج حاکی از آن است که در کشورهای مورد مطالعه، یک درصد افزایش در شاخص توسعة مالی منجر به افزایش 0/82درصدی مصرف انرژی و کاهش انتشار دی‌اکسید کربن می ­شود. علاوه بر آن افزایش یک درصدی انتشار آلایندة‌ دی­اکسیدکربن، منجر به رشد 0/7درصدی مصرف انرژی و در مقابل، افزایش یک درصدی مصرف انرژی در کشورهای مورد مطالعه به رشد 0/89 درصدی انتشار دی‌اکسید کربن منجر شده است. قابل ذکر است ضمن وجود رابطة دوسویه میان شاخص توسعة مالی و رشد اقتصادی، رابطة U شکل نیز میان تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعة مالی نیز در کشورهای مورد مطالعه، تأیید شده است. نتیجة کلی مطالعة حاضر نیز بیانگر تأثیر مثبت توسعة مالی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار کربن بر یکدیگر به جز توسعة مالی که انتشار دی­اکسید کربن را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating energy consumption, economic growth, environmental degradation and financial development in global warming process

نویسندگان [English]

  • Samaneh Abedi 1
  • Afsaneh Naeimifar 2
  • Mohsen Abdi 1

1 Department of Energy, Agriculture and Environmental Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Department of Agricultural Economics, Shahr-e -Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

Today, with the emergence of important environmental issues in the field of global warming due to greenhouse gas emissions, the issue of sustainable use of natural resources and reducing the negative effects of economic growth and development has become more important. In recent decades, the role of financial development in achieving higher economic development has been highlighted. Therefore, in the present study, while examining the effects of financial development, economic growth, energy consumption and carbon dioxide emissions on each other, it is tried to answer the question whether there is a relationship between economic growth and financial development index. Achieved financial development and environmental degradation? For this purpose, using the data of 1996 to 2017 selected countries of the Organization for Economic Cooperation and Development and using the method of estimating generalized moments and Kuznets environmental curve, the research question has been investigated. According to Kuznets's model, the results show that there is a correlation between economic growth index and environmental degradation. Therefore, the Kuznets curve theory is true in the studied countries, considering the role of financial development in achieving higher economic growth. Finally, the results show that in the studied countries, a one percent increase in the financial development index leads to a 0.82 percent increase in energy consumption and a decrease in carbon dioxide emissions. In addition, a one percent increase in carbon dioxide emissions led to a 0.70 percent increase in energy consumption and, conversely, a one percent increase in energy consumption in the study countries led to a 0.89 percent increase in carbon dioxide emissions. It is noteworthy that in addition to the two-way relationship between financial development index and economic growth, the U-shaped relationship between GDP per capita and financial development has also been confirmed in the study countries. The overall result of the present study also indicates the positive impact of financial development, economic growth, energy consumption and carbon emissions on each other except for financial development which reduces carbon dioxide emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic development
  • Finantional development
  • Fossil fuels
  • Global warming
  • Generalized Method of Moments
Abbasian, M., Sardar Shahraki, A., Hashemi Tabar, M., 2019. The Relationship Between Fi-
Acheampong, A.O., 2018. Economic growth, CO2 emissions and energy consumption: What causes what and where?. Energy Economics 74, 677692.
A'laee, M., 2014. Review the factors affecting financial development on OIC countries. Journal of the Macro and Strategic Policies 2(6), 25-37. (in Persian)
Ang, J.B., 2009. CO2 emissions, research and technology transfer in China. Ecological Economics 68(10), 2658-65.
Ardikhani, M., 2018. A Study of the Position and Complementary Role of Operating Cash Flow in Return on Stocks of Selected Banks. Master Thesis, Islamic Azad University, Safadasht Branch, Iran, 127 p. (in Persian)
Arefian, M., Faraji Dizaji, S., Ghasemi, S., 2020. Investigating the Role of Renewable and Non-Renewable Energy and Economic Growth on Carbon Emission in OECD Countries. New Economy and Trade 15(3), 109-137. (in Persian).
Armian, N., 2016. Analysis and Study of Open Economy on Innovation and Financial Development in Developing Countries.M.Sc Thesis, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Faculty of Literature and Humanities, Iran, 52 p. (in Persian)
Asadi, Z., Yavari, K., 2022. The effect of sanctions on financial instability of Iranian banks. Journal of Quantitative Economics 18(4), 1-35. (in Persian)
Azam, M., Khan, A.Q., Bin Abdullah, H., Qureshi, M.E., 2015.The impact of CO2 emissions on economic growth: evidence from selected higher CO2 emissions economies. Environmental Science and Pollution Research 23(7), 6376-89. (in Persian)
Azami S., Almasi, Z., Aliniyae, Z., 2018. The Relationship between Natural Gas Consumption And Economic Growth Given Structural Breaks In Countries Exporting Natural Gas: An Approach Using Dumitrescu-Hurlin . Energy Economics Review 14(57), 39-64. (in Persian)
Bahrami, E., Behbudi, D., Salmani Bishak, M.R., Shokri, M., 2019. The Impact of Financial Development and Trade Liberalization on CO2 Emission in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies 7(25), 124-141.
Baseri, B., Abbasi, E. and kiani, GH. 2019.Financial Effects of Renewable Energy Development on Economic Growth in Iran. Journal of Financial Economics13(46), 161-182. (in Persian)
Baydoun, H., Aga, M., 2021. The Effect of Energy Consumption and Economic Growth on Environmental Sustainability in the GCC Countries: Does Financial Development Matter?. Energies 14, 5897.
Bhattacharya, M., Awaworyi Churchill, S., Paramati, S.R., 2017. The dynamic impact of renewable energy and institutions on economic output and CO2 emissions across regions, Renewable Energy, Renewable Energy, Elsevier, 111(C), 157-167.
Bui, D.T., 2020. Transmission channels between financial development and CO2 emissions: A global perspective. Heliyon 6(11), e05509.
Collins, M., Knutti, R., Arblaster, J., Dufresne, J.L, Fichefet, T., Friedlingstein, P., Gao, X., Gutowski, W.J., Johns, T., Krinner, G., Shongwe, M., Tebaldi, C., Weaver A.J., Wehner, M., 2013. Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V., Midgley, P.M. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
Dejpsand, F., Bukharaee, R., 2016. Investigating the relationship between financial development and economic growth in Iran based on the post-Keynesian macroeconomic model. Financial Economics 10 (34), 59-92. (In Persian).
Ebrahimi, M., Rahimi Mogoei, F., 2011. The Threshold Effect of Economic Growth Rate on the Development of Renewable Energy due to Changing Energy Prices: A Study of Group 8D Countries. Rah Andisheh Economic Research Journal 1, 119-140. (In Persian)
Ehigiamusoe, K. U., Guptan, V., Narayanan, S., 2019. The effects of income and inflation on financial development: Evidence from heterogeneous panels (Economics Discussion Papers No. 2019-11). Kiel Institute for the World Economy.
Ekanayake, E.M., Thaver, R., 2021. The Nexus between Financial Development and Economic Growth: Panel Data Evidence from Developing Countries. Journal of Risk and Financial Management 14: 489.
Falihi, N., Bukhara, R., 2017. Investigating the effect of financial depth on economic growth in Iran. Financial Economics 11 (38), 63-80. (in Persian)
Fan, Y., Zhang, X. and Zhu, L., 2010. Estimating the macroeconomic costs of CO2 emissions reduction in China based on multi-objective programming. Advances in Climate Change Research 1(1), 27-33.
Gohari, L., Karimi Moughari, Z., Zaroki, S., 2018. An Interactive Effect of Institutional Quality and Banking Development on Economic Growth: The Applied of Financial Combined Indicator. Journal of Applied Theories of Economics 5(1), 183-212.
Goharrostami, M., 2018. The effect of oil revenues on the profitability of Iranian banks (with emphasis on macroeconomic indicators). Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Economics, Iran, 96 P. (In Persian).
Hansen, L. P., 2001.Generalized Method of Moments Estimation: A Time Series Perspective” Working Paper, University of Chicago, 15 p.
Jian, J., Fan, X., He, P., Xiong, H., Shen, H., 2019.The Effects of Energy Consumption, Economic Growth and Financial Development on CO2 Emissions in China: A VECM Approach. Sustainability 11, 4850.
Journal of the Macro and Strategic Policies 7(1), 124-141. (in Persian)
Khan, A.Q., Saleem, N., Fatima, S.T., 2018. Financial development, income inequality, and CO2 emissions in Asian countries using STIRPAT model. Environmental Science and Pollution Research 25 (7), 6308–6319.
Khan, M.A.,  Khan, M.A., Ahmed M., Khane, K., 2021. Environmental consequences of financial development in emerging and growth-leading economies: A multidimensional assessment, Borsa ̇Istanbul Review, available online https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.10.003.
Khan, S., Peng, Z., Li, Y., 2019.Energy consumption, environmental degradation, economic growth and financial development in globe: Dynamic simultaneous equations panel analysis. Energy Reports 5, 1089–1102.
kohansal, M., Bahraminasab, M., 2020. Evaluating the relationship between energy consumption and pollution with economic growth in line with overall environmental policies. Journal of The Macro and Strategic Policies 7(28), 500-525. (in Persian)
Mahdavi adeli, M. H., Nazari, R., 2014. Economic Growth, Energy and Environmental: The Analysis of E3 Model in Iran. Quantitative Economics 11(1), 19-40. (in Persian)
Mirhashemi Dehnavi, S., 2020. Examination of Environmental Kuznets Curve with Emphasis on the Role of Financial and Institutional Development. Agricultural Economics Research 12(46), 133-154.
Muhammad, B., 2019. Energy consumption, CO2 emissions and economic growth in developed, emerging and Middle East and North Africa countries. Energy 179: 232-245
Muhammad, B., 2019. Energy consumption, CO2 emissionss and economic growth in developed, emerging and Middle East and North Africa countries. Energy 179(C), 232-245. 
nancial Development and International Trade in Countries Selected for Outlook 1404 . Journal of the Macro and Strategic Policies 7(3), 396-409. (In Persian).
of Financial Development and Trade Liberalization on CO2 Emission in Iran.
Omidi Asl, M., 2018. The study of the relationship between earnings management, financial distress and the calculation of unforeseen earnings in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Islamic Azad University, Shahriar Arshad Branch, Iran, 8 p. (in Persian)
 Patrick, H., 1966. Financial Development and Economic Growth in underdeveloped countries, Economic Development and Cultural Change 12(2), 174-89.
Qaed, I., Dehghani, A., Fattahi, M., 2019. Study of the impact of renewable energy on Iran's economic growth. Journal of Economic Growth and Development Research 9(35), 137-148. (In Persian)
Ranjpour, R., Salmani, M. R., Karimi Tekanloo, Z., Mokhtarzadeh Khaneghahi, N., 2019. The Effects of Uncertainty in Real Effective Exchange Rate on the Value-Added of Economic Sectors in East Azerbaijan Province. Economic Research 19 (1), 1-28. (In Persian)
Saidi, K., Hammami, S., 2015. The impact of energy consumption and CO2 emissions on economic growth: Fresh evidence from dynamic simultaneous-equations models. Sustainable Cities Soc 14, 178-186. (Un Persian)
Saidi, K., Mbarek, M.B., 2017. The impact of income, trade, urbanization, and financial development on CO2 emissions in 19 emerging economies. Environmental Science and Pollution Research 24(14), 12748-12757.
Salimi, F., Akhundzadeh, T., Samei, Q., 2013. Generalized moment model for panel data and Sargan test. the first international conference on political epic (with the approach of Middle East developments) and economic epic (with the approach of management and management) accounting), Rudehe. pp.1-13.
Shaari, M., Abdul Rahim, H., Rashid, I., 2013. Relationship among population, energy consumption and economic growth in malaysia. The international Jornal of Social Sciences 13, 39-45
Shahbaz, M., Balsalobre-Lorente, D., Sinha, A., 2019. Foreign direct Investment–CO2 emissions nexus in Middle East and North African countries: importance of biomass energy consumption. J Clean Prod 217, 603-614.
Stern, D. I. and Kander, A., 2012. The Role of Energy in the Industrial Revolution and Modern Economic Growth. The Energy Journal By International Association for Energy Economics 33(3), 125-152.
Vakili Zarch, M., Alavi Rad, A., Totonchi, J., DehghanTafti, M., 2021. Banking Development, Social, Economic Structure and Income Inequality (Case Study of Iranian Provinces). Journal of Applied Theories of Economics 7(4), 139-166. (in Persian)
Van der Werf, G.R., Morton, D.C., DeFries,  R.S., Olivier, J.G.J., Kasibhatla, P.S., Jackson, R.B., Collatz, G.J. and . Randerson, J.T., 2009. CO2 emissions from forest loss. Nature Geoscience 2, 737-738.