دوره و شماره: دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 185-378 
کاربرد شبکة عصبی در مدل‌سازی اثر عوامل محیطی بر انبوهی پوشش گیاهی در منطقة حفاظت‌شدة البرز مرکزی

صفحه 185-201

10.22059/jne.2023.353731.2514

حنانه سادات سادات موسوی؛ علی جهانی؛ افشین دانه کار؛ وحید اعتماد؛ فرنوش عطارصحراگرد


بهینه‌سازی فرآیند تخریب فتوکاتالیستی آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین با استفاده از نانوکامپوزیت SiO2@TiO2

صفحه 203-217

10.22059/jne.2023.351839.2503

زهرا طحان پور؛ اکرم بمانی؛ محمد حسین صیادی؛ الهام چمانه پور


نگرش کشاورزان دشت جیرفت نسبت به پیامدهای پروژة انتقال آب از سرچشمة رودخانة هلیل‌رود به شهر کرمان

صفحه 219-228

10.22059/jne.2022.349572.2479

علیرضا محمدی


ارزیابی کمی پویایی مکانی-زمانی کاربری‌/پوشش زمین و دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم‌های مختلف و داده‌های لندست

صفحه 229-243

10.22059/jne.2023.350109.2484

زهرا پرور؛ مرجان محمدزاده؛ سپیده سعیدی


اثرات تغییرات پوشش زمین و پارامترهای آبی-اقلیمی بر وسعت و ماهیت تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آجی‌گل و آلماگل در سه دهة گذشته

صفحه 245-258

10.22059/jne.2022.349828.2481

سیما سفیدیان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ واحدبردی شیخ


تدوین راهکارهای مؤثر در دستیابی به کسب و کار پایدار مبتنی بر کارکرد گردشگری مراتع

صفحه 259-269

10.22059/jne.2023.352759.2510

لیلا عوض پور؛ مهدی قربانی


ارزیابی شاخص‌های ریسک سلامت اکولوژیک و انسانی فلزات (کادمیوم و سرب) در گرد و غبار ریزشی ساختمان‌های دانشگاه علوم و تحقیقات

صفحه 271-283

10.22059/jne.2022.348809.2472

پرستو عسگری؛ لعبت تقوی؛ علی ماشینچیان مرادی


کاربرد روش سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی حذف رنگزای راکتیو بلک5 با استفاده از آهن (VI)

صفحه 285-296

10.22059/jne.2022.341755.2424

فاطمه طهرانی؛ نادر بهرامی فر؛ عباس سیفی


بررسی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتع‌داری (مطالعة موردی: شهرستان بروجرد، استان لرستان)

صفحه 297-309

10.22059/jne.2023.349642.2480

شیوا غزنوی؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی


بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به تعارضات انسان-خرس قهوه‌ای در استان فارس و راهکارهای مؤثر برای کاهش تعارض

صفحه 311-323

10.22059/jne.2023.348922.2475

رسول خسروی؛ فاطمه نجابت؛ علیرضا محمدی


پیش‌بینی و تحلیل مکانی-زمانی ذرات ریز جوی و اثرپذیری آن از دما و پوشش گیاهی در سطح ایران با استفاده از رویکرد هموارسازی نمایی در پایتون

صفحه 325-344

10.22059/jne.2023.354696.2521

فائزه برهانی؛ امیر هوشنگ احسانی؛ حلیا سادات حسینی شکرابی


تأثیر تولید ناخالص داخلی، توسعة مالی و مصرف انرژی بر کیفیت محیط زیست: با تأکید بر شش شاخص محیط‌‌ زیستی

صفحه 345-363

10.22059/jne.2023.346356.2469

حسینعلی فاخر


بررسی پتانسیل سمیت فلزات سنگین بر روی شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سیاه‌ماهی قنات (Capoeta fusca)

صفحه 365-378

10.22059/jne.2022.349964.2483

محمدحسین صیادی؛ جواد خارکن