عوامل مؤثر بر شدت تعارض بین خرس قهوه‌ای و جوامع محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائة مهمترین راهکارهای کاهش تعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

10.22059/jne.2023.355520.2529

چکیده

هم‌پوشی نیازهای حیاتی حیات‌وحش و انسان از یک طرف و افزایش روز افزون جمعیت انسان منجر به تشدید تعارض بین جوامع محلی و حیات‌وحش شده است. خرس قهوه‌ای یک گوشتخوار بزرگ‌جثه به‌شمار می‌رود، گونه‌ای همه‌چیزخوار است و به گستره‌های زیستگاهی بزرگ نیاز دارد. این ویژگی‌ها و عادات رفتاری سبب شکل‌گیری و تشدید تعارض این گونه با طیف متنوعی از جوامع محلی شده است. به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر شدت تعارض خرس قهوه‌ای با جوامع محلی پرسشنامه‌ای تهیه و با 332 نفر از ساکنین داخل و پیرامون گسترة زیستگاهی خرس در استان کهگیلویه و بویراحمد مصاحبه انجام شد. با استفاده از رگرسیون منطقی دوتایی عوامل پیش‌بینی‌کنندة اجتماعی بر سطح پذیرش حق حیات خرس قهوه‌ای در منطقة مورد مطالعه بررسی شد. همچنین، با استفاده از تحلیل شبکة اجتماعی مهمترین دلایل حملة خرس به انسان و دارایی‌های انسان و مهمترین راهکارها برای مدیریت تعارض از دیدگاه جوامع محلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سن، جنسیت، تحصیلات، میزان ترس، میزان دارایی افراد، خطرناک بودن خرس و سطح پذیرش خرس در میان جوامع محلی تأثیر زیادی بر شدت تعارض دارد. یافته‌های تحلیل شبکة اجتماعی نشان داد که خشکسالی در منطقه و رویارویی ناگهانی با انسان از مهمترین دلایل حمله/خسارت خرس قهوه‌ای به انسان و دارایی‌های انسان هستند. افزایش سطح آگاهی جوامع محلی در منطقه، حصارکشی پیرامون دارایی‌های انسان و جبران خسارت می­توانند در کاهش درگیری‌ها و در برخی موارد به بهبود پذیرش خرس‌ها در بین جوامع محلی مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the intensity of human-brown bear conflict in Kohgiluyeh va Boyer-Ahmad province and the most important solutions to reduce conflict

نویسندگان [English]

  • Kamalaldin Shahbazinasab 1
  • Mohammad Reza Ashrafzadeh 1
  • Alireza Mohammadi 2

1 Department of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

2 Department of Environmental Science and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Jiroft, Iran.

چکیده [English]

The overlapping of the vital needs of wildlife and humans on the one hand and the increasing human population have led to the intensification of conflicts between local communities and wildlife. Because brown bear has an omnivorous diet and large body size, they often require expansive habitats. These food requirements and wide-ranging behavior often bring them into conflict with humans and livestock. In order to identify the factors affecting the intensity of the brown bear's conflict with local communities, a questionnaire was prepared and interviews were conducted with 332 local communities in and around the brown bear's habitat in Kohgilouye va Boyer-Ahmad province. Using logical regression, social predictive factors on the level of acceptance of the brown bear's right to life were investigated. Also, using the social network analysis approach, the most important reasons for bear attacks on humans and human assets and the most important solutions for conflict management from the perspective of local communities were investigated. Results show that age, gender, education, the level of fear, the amount of people's property, the dangerousness of the bear, and the level of acceptance of the bear among the local communities have a great impact on the intensity of conflicts. On the other hand, social network analysis shows that from the point of view of local communities, the most important reason for brown bear attacks on humans is the annual drought and the sudden encounters between themes. The most important solution to reduce the risk of bear attacks on humans and human resources is to use deterrents and fencing around human resources. Finally, increasing the level of awareness of local communities in the region and securing fences around human resources and damage compensation schemes can help mitigate conflicts and, in some cases, improve the acceptance of bears.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Zagros
  • Large carnivores
  • Local communities
  • Managing human-wildlife conflicts
Ahmadi, M., Kaboli, M., Imani harsini, J., Khosravi sharifabadi, R., Almasi, M., 2012. Strategic Management Plan for Wolf (Canis lupus) in Hamedan Province: An Approach to Reducing Human-Wolf Conflicts. Journal of Natural Environment 65(3), 271-281. (in Persian)
Almasieh, K., Rouhi, H., Kaboodvandpour, S., 2019. Habitat suitability and connectivity for the brown bear (Ursus arctos) along the Iran-Iraq border. European Journal of Wildlife Research 65(4), 1-12.
Ambarlı, H., Bilgin, C.C., 2008. Human–brown bear conflicts in Artvin, northeastern Turkey: Encounters, damage, and attitudes. Ursus 19(2), 146-153.
Ansari, M., Ghoddousi, A., 2018. Water availability limits brown bear distribution at the southern edge of its global range. Ursus 29(1), 13-24.
Ashrafzadeh, M.R., Khosravi, R., Ahmadi, M., Kaboli, M., 2018. Landscape heterogeneity and ecological niche isolation shape the distribution of spatial genetic variation in Iranian brown bears, Ursus arctos (Carnivora: Ursidae). Mammalian Biology 93, 64-75.
Ashrafzadeh, M.R., Khosravi, R., Mohammadi, A., Naghipour, A.A., Khoshnamvand, H., Haidarian, M., Penteriani, V., 2022. Modeling climate change impacts on the distribution of an endangered brown bear population in its critical habitat in Iran. Science of The Total Environment 837, 155753.
Baruch-Mordo, S., 2007. Black bear-human conflicts in Colorado: Spatiotemporal patterns and predictors (Doctoral dissertation, Colorado State University).
Bautista, C., Revilla, E., Naves, J., Albrecht, J., Fernández, N., Olszańska, A., Adamec, M., Berezowska-Cnota, T., Ciucci, P., Groff, C., Härkönen, S., 2019. Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. Biological Conservation 235, 308-316.
Behdarvand, N., Kaboli, M., Ahmadi, M., Nourani, E., Mahini, A.S., Aghbolaghi, M.A., 2014. Spatial risk model and mitigation implications for wolf–human conflict in a highly modified agroecosystem in western Iran. Biological Conservation 177, 156-164.
Behmanesh, M., Malekian, M., Fakheran, S., Hemami, M. R., Ahmadi, M., 2018. Frequency and intensity of carnivore damage to livestock breeders in eastern Isfahan Province. Journal of Animal Environment 10(4), 35-44. (in Persian)
Bergstrom, B.J., Arias, L.C., Davidson, A.D., Ferguson, A.W., Randa, L.A., Sheffield, S.R., 2014. License to kill: reforming federal wildlife control to restore biodiversity and ecosystem function. Conservation Letters 7(2), 131-142.
Bombieri, G., Naves, J., Penteriani, V., Selva, N., Fernández-Gil, A., López-Bao, J.V., Ambarli, H., Bautista, C., Bespalova, T., Bobrov, V., Bolshakov, V., 2019. Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. Scientific Reports 9(1), 1-10.
Borgatti, S., 2002. Netdraw network visualization. http://www. analytictech. com/netdraw/netdraw. htm.
Borgatti, S.P., Everett, M.G., Freeman, L.C., 2002. Ucinet for Windows: Software for social network analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies 6, 12-15.
Broekhuis, F., Cushman, S.A., Elliot, N.B., 2017. Identification of human–carnivore conflict hotspots to prioritize mitigation efforts. Ecology and Evolution 7(24), 10630-10639.
Bruskotter, J.T., Shelby, L.B., 2010. Human dimensions of large carnivore conservation and management: Introduction to the special issue. Human Dimensions of Wildlife 15(5), 311-314.
Calvignac, S., Hughes, S., Hänni, C., 2009. Genetic diversity of endangered brown bear (Ursus arctos) populations at the crossroads of Europe, Asia and Africa. Diversity and Distributions 15(5), 742-750.
Can, Ö.E., D'Cruze, N., Garshelis, D.L., Beecham, J., Macdonald, D.W., 2014. Resolving human‐bear conflict: A global survey of countries, experts, and key factors. Conservation Letters 7(6), 501-513.
Chardonnet, P., Soto, B., Fritz, H., Crosmary, W., Drouet-Hoguet, N., Mésochina, P., Pellerin, M., Mallon, D., Bakker, L., Boulet, H., Lamarque, F., 2010. Managing the conflicts between people and lion: Review and insights from the literature and field experience.
Chynoweth, M., Coban, E., Altin, Ç., Şekercioğlu, Ç., 2016. Human-wildlife conflict as a barrier to large carnivore managementand conservation in Turkey. Turkish Journal of Zoology 40(6),972-983.
Cimpoca, A., Voiculescu, M., 2022. Patterns of Human–Brown Bear Conflict in the Urban Area of Brașov, Romania. Sustainability 14(13), 7833.
Cochran, W.G., 2007. Sampling techniques. John Wiley and Sons.
Conover, M.R., 2008. Why are so many people attacked by predators?. Human-Wildlife Interactions 47.
Dai, Y., Hacker, C.E., Zhang, Y., Li, W., Li, J., Zhang, Y., Bona, G., Liu, H., Li, Y., Xue, Y., Li, D., 2019b. Identifying the risk regions of house break-ins caused by Tibetan brown bears (Ursus arctos pruinosus) in the Sanjiangyuan region, China. Ecology and Evolution 9(24), 13979-13990.
Dai, Y., Hacker, C.E., Zhang, Y., Li, Y., Li, J., Xue, Y., Li, D., 2020. Conflicts of human with the Tibetan brown bear (Ursus arctos pruinosus) in the Sanjiangyuan region, China. Global Ecology and Conservation 22, e01039
Dai, Y., Li, Y., Xue, Y., Hacker, C.E., Li, C., Zahoor, B., Liu, Y., Li, D., Li, D., 2022. Mitigation strategies for human–Tibetan brown bear (Ursus arctos pruinosus) conflicts in the hinterland of the Qinghai-Tibetan Plateau. Animals 12(11), 1422.
Damerell, P., Howe, C., Milner-Gulland, E.J., 2013. Child-orientated environmental education influences adult knowledge and household behaviour. Environmental Research Letters 8(1), p.015016.
Davison, J., Ho, S.Y., Bray, S.C., Korsten, M., Tammeleht, E., Hindrikson, M., Østbye, K., Østbye, E., Lauritzen, S.E., Austin, J., Cooper, A., 2011. Late-Quaternary biogeographic scenarios for the brown bear (Ursus arctos), a wild mammal model species. Quaternary Science Reviews 30(3-4), 418-430.
Dickman, A.J., 2010. Complexities of conflict: the importance of considering social factors for effectively resolving human–wildlife conflict. Animal Conservation 13(5), 458-466.
Dorresteijn, I., Hanspach, J., Kecskés, A., Latková, H., Mezey, Z., Sugár, S., von Wehrden, H., Fischer, J., 2014. Human-carnivore coexistence in a traditional rural landscape. Landscape Ecology 29(7), 1145-1155.
Farhadinia, M.S., E. Moqanaki. 2019. A Manual on Human-Large Carnivore Conflict Management in Iran. Iran Department of Environment. (in Persian)
Farhadinia, M.S., Johnson, P.J., Hunter, L.T., Macdonald, D.W., 2017. Wolves can suppress goodwill for leopards: Patterns of human-predator coexistence in northeastern Iran. Biological Conservation 213, 210-217.
Habibzadeh, N., Ashrafzadeh, M.R., 2018. Habitat suitability and connectivity for an endangered brown bear population in the Iranian Caucasus. Wildlife Research 45(7), 602-610.
Inskip, C., Carter, N., Riley, S., Roberts, T., MacMillan, D., 2016. Toward human-carnivore coexistence: understanding tolerance for tigers in Bangladesh. PLoS One 11(1), p.e0145913.
Inskip, C., Zimmermann, A., 2009. Human-felid conflict: a review of patterns and priorities worldwide. Oryx 43(1), 18-34.
Karanth, K.K., Gopalaswamy, A.M., Prasad, P.K., Dasgupta, S., 2013. Patterns of human–wildlife conflicts and compensation: Insights from Western Ghats protected areas. Biological Conservation 166, 175-185.
Kellert, S.R., Black, M., Rush, C.R., Bath, A.J., 1996. Human culture and large carnivore conservation in North America. Conservation Biology 10(4), 977-990.
Khosravi, R., Hemami, M.R., Malakoutikhah, S., Ashrafzadeh, M.R., Cushman, S.A., 2021. Prey availability modulates predicted range contraction of two large felids in response to changing climate. Biological Conservation 255, 109018.
Khosravi, R., Wan, H.Y., Sadeghi, M.R., Cushman, S.A., 2022. Identifying human–brown bear conflict hotspots for prioritizing critical habitat and corridor conservation in southwestern Iran. Animal Conservation 26, 31-45.
Kindberg, J., Swenson, J.E., Ericsson, G., Bellemain, E., Miquel, C., Taberlet, P., 2011. Estimating population size and trends of the Swedish brown bear Ursus arctos population. Wildlife Biology 17(2), 114-123.
Kohgiluyeh va Boyer-Ahmad Provincial Office of Environment, 2021. The natural areas and landscape of Kohgiluyeh va Boyer-Ahmad province.
Lamarque, F., Anderson, J., Fergusson, R., Lagrange, M., Osei-Owusu, Y., Bakker, L., 2009. Human-wildlife conflict in Africa: causes, consequences and management strategies (No. 157). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Linnell, J., Andersen, R., Andersone, Z., Balciauskas, L., Blanco, J.C., Boitani, L., Brainerd, S., Breitenmoser, U., Kojola, I., Liberg, O., Loe, J., 2002. The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans.
Linnell, J.D., Kovtun, E., Rouart, I., 2021. Wolf attacks on humans: an update for 2002–2020. Norwegian Institute for Nature Research (NINA).
Liu, F., McShea, W.J., Garshelis, D.L., Zhu, X., Wang, D., Shao, L., 2011. Human-wildlife conflicts influence attitudes but not necessarily behaviors: Factors driving the poaching of bears in China. Biological Conservation 144(1), 538-547.
Madadi, M., Nezami, B., Kaboli, M., Rezaei, H.R., 2020. Identifying Human-Brown Bear ‎‎(Ursus arctos) Conflicts Areas in ‎Mazandaran Province', Experimental animal Biology 9(2), 83-95.
Madden, F., 2004. Creating coexistence between humans and wildlife: global perspectives on local efforts to address human–wildlife conflict. Human Dimensions of Wildlife 9(4), 247-257.
Manfredo, M.J., Dayer, A.A., 2004. Concepts for exploring the social aspects of human–wildlife conflict in a global context. Human Dimensions of Wildlife 9(4), 1-20.
Mangipanea, L.S., Belant, J.L., Hiller, T.L., Colvin, M.E., Gustine, D.D., Mangipane, B.A., Hilderbrand, G.V., 2018. Influences of landscape heterogeneity on home-range sizes of brown bears. Mammalian Biology 88(1), 1-7.
Marashi, M., Qashqaei, A.T., Marashi, M., Nejat, F., 2017. Seasonal human-brown bear conflicts in northern Iran: implications for conservation. Zoology and Ecology 27(2), 100-102.
Maxwell, D., Azzopardi, L., 2016, October. Agents, simulated users and humans: An analysis of performance and behaviour. In Proceedings of the 25th ACM international on conference on information and knowledge management, 731-740.
Mogomotsi, P.K., Stone, L.S., Mogomotsi, G.E.J., Dube, N., 2020. Factors influencing community participation in wildlife conservation. Human Dimensions of Wildlife 25(4), 372-386.
Mohammadi, A., Alambeigi, A., López-Bao, J. V., Kaboli, M., 2021a. Fear of wolves in relation to attacks on people and livestock in Western Iran. Anthrozoös 34(2), 303-319.
Mohammadi, A., Alambeigi, A., López-Bao, J. V., Taghavi, L., and Kaboli, M., 2022. Living with wolves: Lessons learned from Iran. Conservation Science and Practice 4(5), e12667.
Mohammadi, A., Almasieh, K., 2022. Human-brown bear conflict in the southernmost part of its distribution in Iran (Roshan Kooh no-hunting area, Fars Province). Journal of Natural Environment 75(4), 539-550. (in Persian)
Mohammadi, A., Almasieh, K., Nayeri, D., Ataei, F., Khani, A., López-Bao, J.V., Penteriani, V., Cushman, S.A., 2021b. Identifying priority core habitats and corridors for effective conservation of brown bears in Iran. Scientific Reports 11(1), 1-13.
Mohammadi, A., Kaboli, M., Alambeigi, A., Lopez Bao, J.V., 2018. Social network analysis of human-environment conflict management based on evidence of wolf attacks in local communities of Hamadan province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 49(3), 461-472.
Mohammadi, A., Kaboli, M., Sazatornil, V., López-Bao, J.V., 2019. Anthropogenic food resources sustain wolves in conflict scenarios of Western Iran. PloS One 14(6), e0218345.
Morrison, J.C., Sechrest, W., Dinerstein, E., Wilcove, D.S., Lamoreux, J.F., 2007. Persistence of large mammal faunas as indicators of global human impacts. Journal of Mammalogy 88(6), 1363-1380.
Mukeka, J.M., Ogutu, J.O., Kanga, E., Røskaft, E., 2019. Human-wildlife conflicts and their correlates in Narok County, Kenya. Global Ecology and Conservation 18, p.e00620.
Nass, R.D., Lynch, G., Theade, J., 1984. Circumstances associated with predation rates on sheep and goats. Rangeland Ecology & Management/Journal of Range Management Archives 37(5), 423-426.
Nunnally, B., I. H. Bernstein. 1994. Psychometric theory, 3rd ed. McGraw-Hill, New York.
Ogada, M.O., Woodroffe, R., Oguge, N.O., Frank, L.G., 2003. Limiting depredation by African carnivores: the role of livestock husbandry. Conservation Biology 17(6), 1521-1530.
Ordiz, A., Støen, O.G., Delibes, M., Swenson, J.E., 2011. Predators or prey? Spatio-temporal discrimination of human-derived risk by brown bears. Oecologia 166(1), 59-67.
Oulare, A., 2008. Status, trends and threats for lion populations in the Republic of Guinea. Management and conservation of large carnivores in West and Central Africa, p.99.
Packer, C., Loveridge, A., Canney, S., Caro, T., Garnett, S.T., Pfeifer, M., Zander, K.K., Swanson, A., MacNulty, D., Balme, G., Bauer, H., 2013. Conserving large carnivores: dollars and fence. Ecology Letters 16(5), 635-641.
Pandey, P., Shaner, P.J.L., Sharma, H.P., 2016. The wild boar as a driver of human-wildlife conflict in the protected park lands of Nepal. European Journal of Wildlife Research 62, 103-108.
Parchizadeh, J., Belant, J.L., 2021. Brown bear and Persian leopard attacks on humans in Iran. Plos One 16(7), p.e0255042.
Penteriani, V., Zarzo‐Arias, A., Novo‐Fernández, A., Bombieri, G., López‐Sánchez, C.A., 2019. Responses of an endangered brown bear population to climate change based on predictable food resource and shelter alterations. Global Change Biology 25(3), 1133-1151.
Qashqaei, A.T., Karami, M., Etemad, V., 2014. Wildlife conflicts between humans and Brown Bears, Ursus arctos, in the Central Zagros, Iran. Zoology in the Middle East 60(2), 107-110.
Rashnoo, H., Kaboli, M., Mohammadi, A., Nayeri, D., Selyari, J., Rahmani, B., 2021. Factors affecting local people’s fear of brown bears (Ursus arctos) in protected areas of Alborz Province. Iranian Journal of Applied Ecology 10(1), 35-49.
Rigg, R., Finďo, S., Wechselberger, M., Gorman, M.L., Sillero-Zubiri, C., Macdonald, D.W., 2011. Mitigating carnivore–livestock conflict in Europe: lessons from Slovakia. Oryx 45(2), 272-280.
Ripple, W.J., Estes, J.A., Beschta, R.L., Wilmers, C.C., Ritchie, E.G., Hebblewhite, M., Berger, J., Elmhagen, B., Letnic, M., Nelson, M.P., Schmitz, O.J., 2014. Status and ecological effects of the world’s largest carnivores. Science 343, 6167.
Roskaft, E., Händel, B., Bjerke, T. and Kaltenborn, B.R.P., 2007. Human attitudes towards large carnivores in Norway. Wildlife biology, 13(2), pp.172-185.
Samojlik, T., Selva, N., Daszkiewicz, P., Fedotova, A., Wajrak, A., Kuijper, D.P.J., 2018. Lessons from Białowieża Forest on the history of protection and the world's first reintroduction of a large carnivore. Conservation Biology 32(4), 808-816.
Seijas, J.M., Osorio, M.A., García, F., Muñoz, J., Gonzalez, L.M., Naves, J., 2016. Effectiveness of brown bear damage protection measures to protect apiaries in the Cantambrian Mountains. Carnivore Damage Prevent. News 12, 26-30.
Servheen, C., 1999. Bears: status survey and conservation action plan (Vol. 44). IUCN.
Smith, T.S., Herrero, S., DeBruyn, T.D., 2005. Alaskan brown bears, humans, and habituation. Ursus 1-10.
St John, F.A., Keane, A.M., Edwards-Jones, G., Jones, L., Yarnell, R.W., Jones, J.P., 2012. Identifying indicators of illegal behaviour: carnivore killing in human-managed landscapes. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279(1729), 804-812.
Strum, S.C., 2010. The development of primate raiding: implications for management and conservation. International Journal of Primatology 31(1), 133-156.
Swenson, J.E., Sandegren, F., Soderberg, A., Heim, M., Sφrensen, O.J., Bjarvall, A., Franzen, R., Wikan, S., Wabakken, P., 1999. Interactions between brown bears and humans in Scandinavia. Biosphere Conservation: for Nature, Wildlife, and Humans 2(1), 1-9.
Thirgood, S., Woodroffe, R., Rabinowitz, A., 2005. The impact of human-wildlife conflict on human lives and livelihoods. Conservation Biology Series-Cambridge 9, 13.
Treves, A., Karanth, K.U., 2003. Human‐carnivore conflict and perspectives on carnivore management worldwide. Conservation Biology 17(6), 1491-1499.
Treves, A., Martin, K.A., Wydeven, A.P., Wiedenhoeft, J.E., 2011. Forecasting environmental hazards and the application of risk maps to predator attacks on livestock. BioScience 61(6), 451-458.
Treves, A., Naughton‐Treves, L., Harper, E.K., Mladenoff, D.J., Rose, R.A., Sickley, T.A., Wydeven, A.P., 2004. Predicting human‐carnivore conflict: a spatial model derived from 25 years of data on wolf predation on livestock. Conservation Biology 18(1), 114-125.
Treves, A., Santiago‐Ávila, F.J., 2020. Myths and assumptions about human‐wildlife conflict and coexistence. Conservation Biology 34(4), 811-818.
Treves, A., Wallace, R.B., Naughton-Treves, L., Morales, A., 2006. Co-managing human–wildlife conflicts: a review. Human Dimensions of Wildlife 11(6), 383-396.
Wang, S.W., Macdonald, D.W., 2006. Livestock predation by carnivores in Jigme Singye Wangchuck national park, Bhutan. Biological Conservation 129(4), 558-565.
Woodroffe, R., 2000. May. Predators and people: using human densities to interpret declines of large carnivores. In Animal conservation forum (Vol. 3, No. 2, pp. 165-173). Cambridge University Press.
Xu, J., Wei, J., Liu, W., 2019. Escalating human–wildlife conflict in the Wolong Nature Reserve, China: A dynamic and paradoxical process. Ecology and Evolution 9(12), 7273-7283.
Zahoor, B., Liu, X., Kumar, L., Dai, Y., Tripathy, B.R., Songer, M., 2021. Projected shifts in the distribution range of Asiatic black bear (Ursus thibetanus) in the Hindu Kush Himalaya due to climate change. Ecological Informatics 63, p.101312.
Zamani, N., Hatami, J., Shobeir, S. M., Kaboodvandpour, S., 2020. 'The impacts of environmental education on reducing human-wildlife conflict', Journal of Animal Environment 12(1), 31-40. (In Persian)
Zarzo-Arias, A., Delgado, M.D.M., Palazón, S., Afonso Jordana, I., Bombieri, G., González-Bernardo, E., Ordiz, A., Bettega, C., García-González, R., Penteriani, V., 2021. Seasonality, local resources and environmental factors influence patterns of brown bear damages: Implications for management. Journal of Zoology 313(1), 1-17.
Zarzo-Arias, A., Penteriani, V., Delgado, M.D.M., Peon Torre, P., Garcia-Gonzalez, R., Mateo-Sánchez, M.C., Vazquez Garcia, P., Dalerum, F., 2019. Identifying potential areas of expansion for the endangered brown bear (Ursus arctos) population in the Cantabrian Mountains (NW Spain). PloS One 14(1), e0209972.