دوره و شماره: دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-141 
4. حذف تولوئن از هوای اتمسفری با استفاده از جاذب نانو کربن فعال

صفحه 45-58

شهناز تیموری؛ سید علیرضا میرحسینی؛ حمید شیرخانلو


6. ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی‌صوتی بزرگراه وکیل‌آباد مشهد

صفحه 73-83

الهه خیامی؛ میترا محمدی؛ محمد صادق بهادری؛ فاطمه حسنی؛ اکرم قربانی


9. ویژگی‏های بوم‌شناختی زیستگاه زادآوری سمندر لرستان در مقیاس محلی

صفحه 113-127

فروغ گودرزی؛ محمودرضا همامی؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران